Preskočiť na obsah

Vybudovanie zberného dvora

Zberný dvor na triedený odpad

Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu:       

Vybudovanie zberného dvora na separovanie KO a obecnej kompostárne na zhodnocovanie BRO

Kód ITMS                 
24140110180

Operačný program 
Životné prostredie

Spolufinancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR

Prioritná os             
4 Odpadové hospodárstvo

Opatrenie                
4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity  Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A1 – Vybudovanie zberného dvora a kompostárne BRO10/201001/2013
A2 – Nákup technologického zariadenia10/201001/2013
A3 – Realizácia informačno-propagačných aktivít04/201101/2013
Podporné aktivity
Riadenie projektu10/201001/2013
Publicita a informovanosť10/201001/2013

Obec Nitrianska Blatnica má záujem riešiť stratégiu odpadového hospodárstva spôsobom priaznivým k životnému prostrediu, ekonomicky výhodným pre občanov a podnikateľov v obci a zároveň riešiť nepriaznivý stav vo vývoji cien za odvoz zmesového komunálneho odpadu. Zberný dvor je vybudovaný na pozemku obce, v dostupnej vzdialenosti pre obyvateľov, vedľa št. cesty II. triedy Topoľčany – Piešťany o rozlohe 590 m2 a bude slúžiť na zber, triedenie a dočasné skladovanie odpadov pred ich zhodnotením alebo zneškodnením. Po stavebných úpravách budovy a výstavbe prístreškov sa vytvorili nasledovné dispozície: chodba, kancelária, šatňa, sociálna miestnosť, WC, sprcha, 3x sklad, garáž, 4 boxy po 2 kontajneroch na uskladnenie odpadu, na betónovej ploche za prístreškami ďalšie 4 kontajnery. Vybudovaná spevnená plocha má rozlohu 515,60m2. Objekt je oplotený. Predmetom projektu bol aj nákup technologických zariadení potrebných pre účely separovaného zberu, a to traktora s príslušenstvom, 9 ks veľkoobjemových kontajnerov, ako aj zakúpenie zariadení na úpravu vyseparovaných odpadov (mobilný drvič, mulčovač). Ďalšou z aktivít projektu bolo vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu – obecného kompostoviska v miestnej časti „Pod baňou“ a zakúpenie príslušného technologického zariadenia (drvič BRO, prekopávač kompostu). Kompostovisko tvorí plochu na kompostovanie, plocha na dočasné uskladnenie a úpravu prinesených surovín, akumulačná nádrž, manipulačná plocha, oplotenie, kancelársky kontajner.Produktom zhodnocovania bude kompost, ktorý sa následne použije ako vhodné organické hnojivo. Občania budú prostredníctvom informačnej kampane informovaní o možnostiach separovaného zberu, zberaných surovinách aj o možnosti spracovania a zhodnocovania BRO. Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre vyseparovanie 45,64 ton KO za rok, čím sa zníži celkové množstvo odpadov zneškodnených uložením na skládky odpadov. Obec sa rozhodla zriadiť zberný dvor kvôli sústredenej skládke komunálneho odpadu a na základe legislatívnych noriem Zákona c. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, ktoré ustanovujú producentom odpadov zabezpečiť separovaný zber druhotných surovín z komunálnych odpadov, zber obalových materiálov a odpadov z obalov. Technické a technologické riešenie vyplýva z požiadaviek zabezpečiť vhodné priestory a techniku na riešenie separovaného zberu komunálneho odpadu. Predajom získaných komodít sa zabezpečia potrebné finančné prostriedky, ktoré budú použité na zabezpečenie prevádzky zberného dvora. Navyše sa realizáciou projektu vytvorili 2 stále pracovné miesta. Projekt bolo nutné realizovať zo štrukturálnych fondov Európskej únie, nakoľko jeho zriaďovacie náklady sú pomerne vysoké a to až cca 650 000 € s DPH. Samotná prevádzka však nebude ekonomicky náročná a obec ju dokáže pokryť predajom komodít, ktoré získa činnosťou zberného dvora.

Vybudovanie zberného dvora na separovanie KO a obecnej kompostárne na zhodnocovanie BRO