Cintorín

Prevádzka obecného cintorína

OBEC NITRIANSKA BLATNICA

Obecný úrad č. 6, Nitrianska Blatnica 956 05

Vec
Prevádzka obecného cintorína – informácia

V zmysle zákona NR SR č.470/2005 Z. z. o pohrebníctve bolo Obecným zastupiteľstvo obce Nitrianska Blatnica prijaté všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006 o pravidlách prevádzky pohrebiska a s tým súvisiacich právach a povinnostiach občanov obce. VZN bolo doplnené Dodatkom č. 1 – VZN č. 6/2009. 
Vo VZN je určený prevádzkovateľ pohrebiska, rozsah poskytovaných služieb, povinnosti prevádzkovateľa a nájomcu hrobového miesta, výkop, rozmery a úprava hrobového miesta, označovanie hrobov, práce na pohrebisku, vstup na pohrebisko, správanie sa, spôsob nakladania s odpadmi, cenník služieb. Podrobnejšie sa občania môžu oboznámiť so VZN vo vývesnej skrinke priamo na cintoríne, alebo na internetovej stránke obce. Touto cestou upozorňujeme na povinnosť občanov nahlasovať všetky úpravy hrobových miest (výstavba a rekonštrukcia pomníkov a i.) a uhradiť poplatok za hrobové miesta na základe nájomných zmlúv na dobu 10-tich rokov na Obecnom úrade v Nitrianskej Blatnici.   Poplatky za prepožičané hrobové miesta sa platia v hotovosti do pokladne alebo poštovou poukážkou.
Cena nájomného za užívacie právo k hrobu na 10 rokov je:
– hrobka / pochovaní nad sebou/     20.- €
            –  jednohrobové miesto        20,- €
            – dvojhrobové miesto           30,- €
            – trojhrobové miesto             35,- €
            – detský hrob                        10,- €


Personálne zabezpečenie prevádzky pohrebiska:

– správa a prevádzka cintorína, Domu smútku a určenie miesta na cintoríne –  

Miroslav Viater, č.d.306, mobil 0908 791 051;    

– nájomné zmluvy, poplatky za miesto, prenájom Domu smútku a ohlásenie drobnej  stavby na  hrobovom mieste –   referát  daní a poplatkov obecného úradu (038/53 99 112).