Preskočiť na obsah

Opatrovateľská služba

Vybavuje:
Helena Horváthová
tel.: 038 /5399 112
mail:podatelna@nitrianskablatnica.sk

Obec Nitrianska Blatnica v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. a VZN obce Nitrianska Blatnica č. 2/2009 poskytuje opatrovateľskú službu, ktorá pomáha občanovi riešiť jeho hmotnú alebo sociálnu núdzu.
Opatrovateľskou službou sa občanovi, ktorý je v zmysle § 15 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci na túto službu odkázaný, poskytuje pomoc pri zabezpečení nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontaktu so spoločenským prostredím.

O poskytnutie opatrovateľskej služby môžete požiadať na obecnom úrade, je potrebné vyplniť žiadosť (Tlačivo si môžete prevziať na obecnom úrade alebo vytlačiť v podstránke Tlačivá).

K žiadosti je potrebné priložiť návrh na poskytnutie opatrovateľskej služby od ošetrujúceho lekára.