Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Zverejnené 8. marca 2021.
Upravené 19. júla 2021.