Preskočiť na obsah

Matrika

Vybavuje:
Helena Horváthová

Michaela Balážiková 


tel.: 038 /5399 112
mail: podatelna@nitrianskablatnica.sk

Ako vybaviť na matrike, doklady potrebné pre:

Vydanie matričného dokladu:
– Žiadosť (originálne tlačivo na obecnom úrade)
– Občiansky preukaz
– Prvý výpis po vzniknutej udalosti sa nespoplatňuje

Uzavretie manželstva: – vydáva matrika – Radošina
1/ Rodný list
2/ Doklad o štátnom občianstve
3/ Potvrdenie o pobyte
4/ Úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
5/ Doklad o rodnom čísle.
6/ Štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad – potvrdenie o pobyte, vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.
7/ Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Doklady uvedené v 2., 3. a 5. bode možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.

Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa: – vydáva matrika – Radošina
– Súhlasné vyhlásenie nezosobášených rodičov k otcovstvu dieťaťa
– Občiansky preukaz matky a otca dieťaťa
– Právoplatný rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená

Zápis do knihy úmrtí: – vydáva matrika – Radošina
– 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár
– Občiansky preukaz zosnulého
– Občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb
– Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí 

Osvedčenie podpisu:
– Občan sa musí dostaviť osobne
– Občiansky preukaz
– Listina, na ktorej sa osvedčuje podpis
– Správny poplatok – 2,- €

Osvedčenie listiny:
– Originál listiny
– Správny poplatok – 2,- € za jednu stranu

Výpis a odpis z registra trestov: – vydáva matrika – Radošina
– Žiadosť o výpis alebo odpis z RT (originálne tlačivo na obecnom úrade)
– Občiansky preukaz alebo iný doklad (cestovný pas a originál rodného listu)