Preskočiť na obsah

Matrika

Matričný úrad pre obec Nitrianska Blatnica je v obci Radošina. 

Bc. Iveta Pospíšeková

tel. kontakt: 038/5399104, 038/5399105
e-mail: matrika@radosina.sk

Ako vybaviť na matrike, doklady potrebné pre:

Vydanie matričného dokladu:
– žiadosť (originálne tlačivo na obecnom úrade),
– občiansky preukaz,
– prvý výpis po vzniknutej udalosti sa nespoplatňuje.

Uzavretie manželstva: 
1/ Rodný list,
2/ Doklad o štátnom občianstve,
3/ Potvrdenie o pobyte,
4/ Úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
5/ Doklad o rodnom čísle,
6/ Štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad – potvrdenie o pobyte, vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky,
7/ Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Doklady uvedené v 2., 3. a 5. bode možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.

Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa: 
– súhlasné vyhlásenie nezosobášených rodičov k otcovstvu dieťaťa,
– občiansky preukaz matky a otca dieťaťa,
– právoplatný rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená.

Zápis do knihy úmrtí: 
– 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár,
– občiansky preukaz zosnulého,
– občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb,
– prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí. 

Výpis a odpis z registra trestov: 
– žiadosť o výpis alebo odpis z RT (originálne tlačivo na obecnom úrade)
– občiansky preukaz alebo iný doklad (cestovný pas a originál rodného listu)