Obecný úrad

Kontakt

Obec Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica č. 6 956 05 Nitrianska Blatnica

IČO: 00310824
DIČ: 2021315494

+421 038/53 99 112
114
podatelna@nitrianskablatnica.sk

E-mail: starosta@nitrianskablatnica.sk

Kód obce: 505234

Banka: VÚB Topoľčany SK72 0200 0000 0000 0332 1192

Otváracie hodiny

Pon  7,30 – 12,00 12,30 – 15,30
Ut  NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Str  7,30 – 12,00 12,30 – 17,00
Štv  7,30 – 12,00 12,30 – 15,30
Pia  7,30 – 12,00

Helena Horváthová

odborný referent

helena.horvathova@nitrianskablatnica.sk 038/53 99 112

Michaela Balážiková

referent pre ekonomiku a účtovníctvo

michaela.balazikova@nitrianskablatnica.sk 038/53 99 113

Miroslav Viater

údržba budov a verejných priestorov

0908 791 051

správa kultúrneho domu, upratovanie

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Funkcie obecného úradu:

• zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce

• zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecnej rady a obecného zastupiteľstva

• vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní

• vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu