Obecný úrad

Starosta obce: Ing. Igor Slávik
Adresa: Obec Nitrianska Blatnica
Nitrianska Blatnica č. 6
956 05 Nitrianska Blatnica

Telefón: +421 038/53 99 112,114
E-mail:  starosta@nitrianskablatnica.sk      
podatelna@nitrianskablatnica.sk 

Banka: VÚB Topoľčany

Číslo účtu: SK72 0200 0000 0000 0332 1192

IČO: 00 310 824

DIČ: 202 131 5494

Kód obce: 505234

ÚRADNÉ HODINY  
Pondelok 7,00 – 12,00    12,30 – 15,00 
Utorok 7,00 -12,00     12,30 – 15,00nestránkový deň
Streda 7,00 – 12,00    12,30 – 17,00  
Štvrtok 7,00 – 12,00    12,30 – 15,00nestránkový deň
Piatok 7,00 – 12,00

Helena Horváthová

odborný referent

helena.horvathova@nitrianskablatnica.sk 038/53 99 112

Michaela Balážiková

odborný referent

michaela.balazikova@nitrianskablatnica.sk 038/53 99 112

Renáta Švajcová

referent pre ekonomiku a účtovníctvo

renata.svajcova@nitrianskablatnica.sk 038/53 99 113

Miroslav Viater

údržba budov a verejných priestorov

0908 791 051

Magdaléna Chromá

správa kultúrneho domu, upratovanie

0908 791 051

Milan Turčan

masér – RZ 

038/53 99 112 0908 123 225

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Funkcie obecného úradu:

• zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce

• zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecnej rady a obecného zastupiteľstva

• vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní

• vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 1. decembra 2022.