Dane a poplatky

Vybavuje:
Helena Horváthová
tel.: 038 /5399 112
mail: podatelna@nitrianskablatnica.sk

Miestne dane:


Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“)
 

Daň z pozemkov
Základ dane

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Pre katastrálne územie Nitrianska Blatnica je hodnota
ornej pôdy 0,6303 €/m2 a trvalého trávneho porastu 0,0630 €/m2.

2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy sa na
základe §7 ods. 4 zákona určuje na 0,0464 €/m2.

3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy
a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemkov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 cenou za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona
582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Pre stavebné pozemky je hodnota 18,58 €/m2, pre záhrady,
zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy je hodnota 1,85 €/m2.

Sadzba dane

1. Ročnú sadzbu dane z pozemkov správca dane určuje:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady  0,60 %
b) trvalé trávne porasty    0,60 %
c) záhrady0,50 %
d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy 2,50 %
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy
2,50 %
f) zastavané plochy a nádvoria  0,50 %
g) stavebné pozemky    0,50 %
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov       0,50 %


Daň zo stavieb
Sadzba dane

1. Ročnú sadzbu dane na zo stavieb za každý m2 zastavanej plochy určuje správca dane na území obce Nitrianska Blatnica takto:
a) 0,070 € stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,200 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
a stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,200 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
d) 0,200 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo požívané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) 1,000 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu,
f) 1,000 € za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,200 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň z bytov
Sadzba dane

1. Ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov na území obce Nitrianska Blatnica je 0,070 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
a) pozemky , na ktorých sú cintoríny,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie,
d) pozemky užívané školskými zariadeniami,
e) močiare.

2. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené stavby vo vlastníctve
právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.

3.Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške
a) 50% z daňovej povinnosti pre stavby a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktoré slúžia na trvalé bývanie.
b) 50 % z daňovej povinnosti pre garáže vo vlastníctve občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich
dopravu.
 

Platenie dane

1. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2. Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu zdaňovacieho obdobia vydraží nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, zaplatí pomernú časť ročnej dane za toto obdobie začínajúc mesiacom nasledujúcim podni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol.


Daň za psa
Predmet dane

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou, alebo právnickou osobou.

2.

predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby,
d) pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.


Daňovník

1. Daňovníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa
b) alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

2. U vlastníka mladšieho ako 18 rokov je daňovníkom zákonný zástupca dieťaťa, spravidla jeden z rodičov.

Základ dane

Základom dane je počet psov.
 

Sadzba dane

Sadzba dane je 2 € za jedného psa na kalendárny rok.

Vznik a zánik daňovej povinnosti  

1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

1.1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote aj zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Daňovník v písomnom oznámení uvedie meno a priezvisko vlastníka (alebo držiteľa) psa, adresu trvalého pobytu, rasu a vek psa alebo psov a ich počet, spôsob nadobudnutia a stanovište psa.
Obec vyrubí novému daňovníkovi daň platobným výmerom, vyrubená daň je splatná
Do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
3. Spôsob vyberania dane: v hotovosti do pokladne obecného úradu, prevodným
príkazom na bankový účet obecného úradu, alebo poštovou poukážkou.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia za ktoré bola daň zaplatená.

Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec Nitrianska Blatnica, na ktorej území je pes chovaný.


Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmet dane

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve obce.
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, umiestnenie skládky.
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva nasledovne:
a) za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia poskytujúceho služby 0,50 €/deň/m2
b) za ostatné osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 15 ods. 2  VZN
    1,-€/deň/m2 .

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká siedmy deň od začiatku užívania verejného priestranstva
a zaniká skončením užívania verejného priestranstva.

Oznamovacia povinnosť a spôsob vyberania dane

Daňovník je povinný začatie užívania verejného priestoru oznámiť osobne alebo písomne správcovi dane pred začatím osobitného užívania verejného priestoru, najneskôr v najbližší pracovný deň po začatí užívania verejného priestoru. V oznámení uvedie miesto a spôsob využívania verejného priestoru a plochu v m2. Daňovník zaplatí daň bez vyrubenia vypočítanú ako násobok sadzby dane, m2 a počtu dní najneskôr v najbližší pracovný deň po skončení využívania verejného priestranstva. Pri priebežnom využívaní verejného priestranstva počas doby presahujúcej koniec kalendárneho mesiaca zaplatí daň vždy k poslednému dňu v mesiaci. Spôsob vyberania dane: v hotovosti do pokladne obecného úradu, prevodným príkazom na bankový účet obecného úradu, alebo poštovou poukážkou.
Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec Nitrianska Blatnica, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poplatník za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. § 77 ods. 2,3,5,6 a ods. 7 zákona 582/2004 Z. z..
2. Platiteľom poplatku je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. § 77 ods. 5 zákona.

1. Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
2. Poplatok sa určuje pre poplatníka podľa §77 ods. 2 písm. a) zákona ako súčin sadzby
poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
3. Ak poplatník podľa §77 ods. 7 zákona plní povinnosti aj za ostaných členov spoločnej
domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov
spoločnej domácnosti.
4. Poplatok sa nevyrubí právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi podľa §77 ods. 2 písm. c) zákona, ktorý má uzavretú zmluvu na odvoz množstvového zberu
komunálneho odpadu.

Sadzba poplatku

1) Sadzba poplatku na obdobie jedného roka je:
a)    fyzická osoba :  0,0328 €    za osobu a kalendárny deň   /12  €  na osobu a rok/  
b)    fyzická osoba – podnikateľ : 0,0328 €  za osobu a kalendárny deň   / 12 € na
        osobu a rok/
c)     právnická osoba – podnikateľ :  0,0328 €  za osobu a kalendárny deň   / 12 € na
        osobu a rok/

d)    chalupári alebo vlastníci – užívatelia nehnuteľnosti v obci : 0,0328 €   za 1 osobu
              a kalendárny deň    / 12  €   jedna osoba a rok/   
Poplatník platí (odvádza) poplatky správcovi poplatkov – obci Nitrianska Blatnica týmito spôsobmi:
• v hotovosti oproti potvrdeniu obecného úradu o zaplatení poplatku na Obecnom úrade v Nitrianskej Blatnici,
• šekom, ktorý dostane na vyžiadanie od obecného úradu na účet obce Nitrianska Blatnica, bankovým prevodom na bankový účet obce Nitrianska Blatnica  – č. účtu 3321-192/0200.


 Zberná nádoba na komunálny odpad je vlastníctvom obce, preto fyzická osoba, právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ, chalupár zaplatí za novú zbernú nádobu 110 l poplatok vo výške 15,- €.



Ohlasovacia povinnosť

1. Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z §80 zákona do jedného mesiaca:
a) od vzniku povinnosti platiť poplatok,
b) odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti.

2. Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej
domácnosti( tzv. platiteľ ) je povinný okrem údajov uvedených v zákone uviesť údaje za každého poplatníka, za ktorého plní poplatkovú povinnosť a ktorý v nehnuteľnosti trvalý, resp. prechodný pobyt alebo užíva, alebo má oprávnenie užívať nehnuteľnosť platiteľa
3. Poplatník – právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ podľa §77 ods.2, písm.
c) zákona je povinný správcovi poplatku nahlásiť počet zamestnancov.
4. Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorý má uzavretú zmluvu na odvoz a zneškodnenie komunálneho a drobného stavebného odpadu s firmou
zabezpečujúcou jeho odvoz, doloží zmluvu o odvoze komunálneho odpadu.

Vyrubenie poplatku

Správca poplatku vyrubí poplatníkovi poplatok platobným výmerom. Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, správca poplatku poplatok platobným výmerom nevyrubí.
Splatnosť poplatku

1. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru.
2. Poplatok sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, poštovou poukážkou,
prevodom z účtu v peňažnom ústave.

Prípady zníženia alebo odpustenia poplatku

1. Obec poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži alebo odpustí poplatníkovi za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe ďalej uvedených podkladov:
– že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí a predloží potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na
prechodný alebo trvalý pobyt v zahraničí. Správca poplatku pokladá za dlhodobý pobyt v zahraničí – 183 dní z kalendárneho roku /zákon č. 595/2003 Z.z. o daní z príjmov/
Nárok na oslobodenie si poplatník musí uplatniť do 31.1. kalendárneho roka
žiadosťou, ktorej prílohou je čestné vyhlásenie.
2. O zníženie alebo odpustenie poplatku poplatník písomne požiada obec v lehote
do 31.1. kalendárneho roka.

Zverejnené 8. marca 2021.
Upravené 19. júla 2021.