Dane a poplatky

Vybavuje:
Helena Horváthová
tel.: 038 /5399 112
mail: podatelna@nitrianskablatnica.sk

Miestne dane:


Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“)
 

Daň z pozemkov
Základ dane

 1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pre katastrálne územie Nitrianska Blatnica je hodnota ornej pôdy 0,6303 €/m2 a trvalého trávneho porastu 0,0630 €/m2.
 2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy sa na základe §7 ods. 4 zákona určuje na 0,0464 €/m2.
 3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemkov určená vynásobením výmery    pozemkov v m2 cenou za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Pre stavebné pozemky je hodnota 18,58 €/m2, pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy je hodnota 1,85 €/m2.

Sadzba dane

 1. Ročnú sadzbu dane z pozemkov správca dane určuje nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty0,85 %
b) záhrady0,50 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy0,50 %
d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  2,00 %
e) stavebné pozemky0,50 %


Daň zo stavieb
Sadzba dane

 1. Ročnú sadzbu dane na zo stavieb za každý m2 zastavanej plochy určuje správca dane na území obce Nitrianska Blatnica takto:
  • 0,12 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
  • 0,200 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na vlastnú  administratívu,
  • 0,200 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
  • 0,200 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo požívané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
  • 1,200     € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu,
  • 1,200    €     za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
  • 0,200 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,04 €  za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň z bytov
Sadzba dane

1. Ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov na území obce Nitrianska Blatnica je

0,10 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
a) pozemky , na ktorých sú cintoríny,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie,
d) pozemky užívané školskými zariadeniami,
e) močiare.

2. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené stavby vo vlastníctve
právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.

3. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov daňovníkovi vo výške:

 • 50 % z daňovej povinnosti pre stavby a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na trvalé bývanie.
 • 50 % z daňovej povinnosti pre garáže vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
 • 50% z daňovej povinnosti pre stavby a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi.
 • 50% z daňovej povinnosti pre garáže vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi. Daňovník je povinný pre uplatnenie zníženia sadzby dane predložiť každoročne fotokópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Platenie dane

1. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2. Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu zdaňovacieho obdobia vydraží nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, zaplatí pomernú časť ročnej dane za toto obdobie začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol.


Daň za psa
Predmet dane

 1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou, alebo právnickou osobou.
 2. predmetom dane za psa nie je:
  • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
  • pes umiestnený v útulku zvierat,
  • pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby,
  • pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovník

 1. Daňovníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá je:
  1. vlastníkom psa
  1. alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
 2. U vlastníka mladšieho ako 18 rokov je daňovníkom zákonný zástupca dieťaťa, spravidla jeden  z rodičov.

Základ dane

Základom dane je počet psov.
 

Sadzba dane

Sadzba dane je 7 € za jedného psa na kalendárny rok.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa.

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

 1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote aj zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Daňovník v písomnom oznámení uvedie meno a priezvisko vlastníka (alebo držiteľa) psa, adresu trvalého pobytu, rasu a vek psa alebo psov a ich počet, spôsob nadobudnutia a stanovište psa.

Obec vyrubí novému daňovníkovi daň rozhodnutím, vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 • V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
 • Spôsob vyberania dane: v hotovosti do pokladne obecného úradu, prevodným príkazom na bankový účet obecného úradu, alebo poštovou poukážkou.
 • Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia za ktoré bola daň zaplatená.

Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec Nitrianska Blatnica, na ktorej území je pes chovaný.

Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 15 Predmet dane

 1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Sú to cesty, miestne komunikácie, námestia, chodníky, trhovisko, parkoviská, verejné zelené plochy a verejné spevnené plochy v intraviláne obce.

Verejným priestranstvom sú všetky verejnosti prístupné pozemky v obci Nitrianska Blatnica, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.

 • Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie :
 • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
 • umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie jednak vyhradenie priestoru z

verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom na tom istom mieste.

§ 16

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 17 Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

§ 18  Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva nasledovne:

 1. za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia poskytujúceho služby 0,50

€/deň/m2

 • za ostatné osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 15 ods. 2 tohto VZN

1,-€/deň/m2 .

§ 19

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká v deň užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania verejného priestranstva.

§ 20

Oznamovacia povinnosť a spôsob vyberania dane

Daňovník je povinný začatie užívania verejného priestoru oznámiť osobne alebo písomne správcovi dane pred začatím osobitného užívania verejného priestoru, najneskôr v najbližší pracovný deň po začatí užívania verejného priestoru. V oznámení uvedie miesto a spôsob využívania verejného priestoru a plochu v m2. Daňovník zaplatí daň bez vyrubenia vypočítanú ako násobok sadzby dane, m2 a počtu dní najneskôr v najbližší pracovný deň po skončení využívania verejného priestranstva. Pri priebežnom využívaní verejného priestranstva počas doby presahujúcej koniec kalendárneho mesiaca zaplatí daň vždy k poslednému dňu v mesiaci. Spôsob vyberania dane: v hotovosti do

pokladne obecného úradu, prevodným príkazom na bankový účet obecného úradu, alebo poštovou poukážkou.

§ 21

Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec Nitrianska Blatnica, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti obce

§ 22

Predmet dane

Predmetom dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti obce je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti obce – Rotunda sv. Juraja a archeologická lokalita na lúke Púšť.

Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti obce pri činnostiach spojených s lesným hospodárením, s výkonom práva poľovníctva, ochranou zdravia, kultúrnych pamiatok, majetku a verejného poriadku.

§ 23

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla.

§ 24

Základ dane

Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti obce.

§ 25

Sadzba dane

Obec určuje sadzbu dane vo výške 20,-€ za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti obce.

§ 26

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti obce a zotrvania motorového vozidla v historickej časti obce a zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej časti obce.

§ 27

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

 1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti obce a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti obce správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
 2. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou. 3. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

§ 28

Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec Nitrianska Blatnica, na ktorej území sa historické časti nachádzajú.

Daň za jadrové zariadenia

§ 29

Predmet dane

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia

v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia, (ďalej len jadrové zariadenie) a to aj počas kalendárneho roka.

§ 30

Daňovník

Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.

§ 31

Základ dane

Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane neprihliada. Výmera katastrálneho územia obce Nitrianska Blatnica, ktorá je 14 389 414 m2. Zastavané územie obce Nitrianska Blatnica sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jaslovské Bohunice, v pásme nad 2/3 polomeru. Tým je obec miestne príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenie.

§ 32

Sadzba dane

Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle § 24 tohto nariadenia je 0,0006  € / m2.

§ 33

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.
 2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zániku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
 3. Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne lebo doporučeným listom na Obecný úrad Nitrianska Blatnica. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, meno alebo názov prevádzkovateľa , IČO, DIČ, sídlo alebo adresu prevádzkovateľa , číslo povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, vydaného – kedy a kto povolenie vydal, identifikáciu

jadrového zariadenia ako názov jadrového zariadenia, sídlo alebo umiestnenie ,počet reaktorov, deň začatia skúšobnej prevádzky, oznámenie o dobe prevádzky a výrobe elektrickej energie za uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne.

§ 34

Vyrubenie dane a platenie dane.

Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane rozhodnutím do 31.januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.

Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 17 a sadzby dane určenej podľa § 18 tohto nariadenia .

Ak sa v rôznych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, nachádza zastavené územie obce v rovnakom pásme podľa § 17, správca dane vyrubí každému daňovníkovi pomernú časť dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako podiel dane podľa odseku 2 pripadajúci na jednotlivých daňovníkov, pričom celková daň nesmie prekročiť daň vypočítanú podľa odseku 2 pre toto rovnaké pásmo.

Ak je niekoľko daňovníkov v lokalite jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach, ktorým boli Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky schválené rôzne oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, správca dane vyrubí každému z nich pomernú časť dane, ktorá sa určí ako podiel dane  vypočítanej podľa odseku 2 pripadajúci na

jednotlivých daňovníkov.

Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do  15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§ 35

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 1. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. § 77 ods. 2,3,5,6 a ods. 7 zákona 582/2004 Z. z..
 2. Platiteľom poplatku je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. § 77 ods. 5 zákona.

§ 36

Určenie poplatku

 1. Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
 2. Poplatok sa určuje pre poplatníka podľa §77 ods. 2 písm. a) zákona ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
 3. Ak poplatník podľa §77 ods. 7 zákona plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej domácnosti.
 4. Poplatok sa nevyrubí právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi podľa §77 ods. 2 písm. c) zákona, ktorý má uzavretú zmluvu na odvoz množstvového zberu komunálneho odpadu.
 5. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti drobných stavebných

odpadov za kalendárny mesiac. Celková hmotnosť drobného stavebného odpadu za kalendárny mesiac sa vypočíta ako súčet hmotností uvedených na jednotlivých vážnych lístkoch. Vážne

lístky dodá správcovi poplatku právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ oprávnená na zber drobného stavebného odpadu podľa osobitného predpisu 18 a), (Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca. Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín obec nevyrubuje rozhodnutím. Uhrádza sa do pokladne obce v hotovosti.

§ 37

Sadzba poplatku

 1. Sadzba poplatku na obdobie jedného kalendárneho roka je:
  1. fyzická osoba : 0,0822 za osobu a kalendárny deň / 30,00 na osobu a rok/
  1. fyzická osoba – podnikateľ : 0,0822 za osobu a kalendárny deň / 30,00na

osobu a rok

 • právnická osoba – podnikateľ : 0,0822 za osobu a kalendárny deň / 30,00na osobu a rok/
 • chalupári alebo vlastníci – užívatelia nehnuteľnosti v obci : 0,0822 za 1 osobu a kalendárny deň / 30,- jedna osoba a rok/
 • fyzická osoba :  0,050 za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín

Poplatník platí (odvádza) poplatky správcovi poplatkov – obci Nitrianska Blatnica týmito spôsobmi:

 • v hotovosti oproti potvrdeniu obecného úradu o zaplatení poplatku na Obecnom úrade v Nitrianskej Blatnici,
 • šekom, ktorý dostane na vyžiadanie od obecného úradu na účet obce Nitrianska Blatnica, bankovým prevodom na bankový účet obce Nitrianska Blatnica – č. účtu SK7202000000000003321192.

§ 38

Ohlasovacia povinnosť

 1. Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z §80 zákona do jedného mesiaca:
  1. od vzniku povinnosti platiť poplatok,
  1. odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti.
 2. Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej domácnosti ( tzv. platiteľ ) je povinný okrem údajov uvedených v zákone uviesť údaje za každého poplatníka, za ktorého plní poplatkovú povinnosť a ktorý v nehnuteľnosti trvalý, resp. prechodný pobyt alebo užíva, alebo má oprávnenie  užívať nehnuteľnosť platiteľa
 3. Poplatník – právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ podľa §77 ods.2, písm.) zákona je povinný správcovi poplatku nahlásiť počet zamestnancov.
 4. Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorý má uzavretú zmluvu na odvoz a zneškodnenie komunálneho a drobného stavebného odpadu s firmou zabezpečujúcou jeho odvoz, doloží zmluvu o odvoze komunálneho odpadu.

§ 39

Vyrubenie poplatku

Správca poplatku vyrubí poplatníkovi poplatok rozhodnutím. Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, správca poplatku poplatok rozhodnutím nevyrubí.

§ 40

Splatnosť poplatku

 1. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 2. Poplatok sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, poštovou poukážkou, prevodom      z účtu  v peňažnom ústave.

1. Správca dane poplatok odpustí:

§ 41

Odpustenie poplatku

a) v plnej výške za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa v zdaňovacom období dlhodobo zdržiava v zahraničí. Správca poplatku pokladá za dlhodobý pobyt v zahraničí – 90 dní z kalendárneho roku (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v z. n. p.). Nárok na oslobodenie si poplatník uplatní žiadosťou, ktorej prílohou je pracovná zmluva b) deťom narodeným v priebehu kalendárneho roka.

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku na nasledujúce zdaňovacie obdobie do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto

lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 1, nárok na odpustenie poplatku na toto obdobie zaniká.

§ 42

Postup obce proti tvrdosti zákona

Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§ 43

Záverečné ustanovenia

 1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší  VZN obce Nitrianska Blatnica

č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 • Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici sa uznieslo na tomto VZN č.1/2022

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023 uznesením č. 11/2022 zo dňa 15.12.2022.

§ 44

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2023.