Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávania

Identifikačné údaje:

Názov organizácie :  Obec Nitrianska Blatnica
Sídlo:    956 05 Nitrianska Blatnica č. d. 6
IČO:    00310824
DIČ:    2021315494
Banka:                                    VÚB, a. s.
Účet:                                      SK72 0200 0000 0000 0332 1192
Telefón:                                  038/5399114
E-mail:                                    podatelna@nitrianskablatnica.sk  
Štatutárny zástupca:   Mgr. Michal Toman, starosta obce
Webové sídlo:   www.nitrianskablatnica.sk

Profil:

Obec Nitrianska Blatnica je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými zamestnancami podľa vnútornej Smernice upravujúcej postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom „ Profile verejného obstarávateľa“.