Preskočiť na obsah

Ekonomická rada farnosti

Od 1. marca 2011 vstúpili do platnosti nové štatúty farských ekonomických rád Nitrianskej diecézy. Podľa ustanovení  štatútov bola aj v našej farnosti vytvorená nová ekonomická rada farnosti. Na základe návrhov veriacich a úsudku správcu farnosti boli za členov ekonomickej rady farnosti ustanovení:

za Nitriansku Blatnicu: Ján Ceperko, Peter Stískal, Ľubomír Rusko

za filálnu obec Krtovce: Miroslav Jančovič

za filiálnu obec Vozokany: Juraj Rožek

Ekonomická rada farnosti je poradný orgán farára ustanovený podľa kán. 537 CIC, ktorého úlohou je podľa noriem kanonického práva pomáhať farárovi v správe majetkov farnosti pri zachovaní predpisu kán. 532 a v hľadaní ekonomických prostriedkov potrebných farnosti na vykonávanie božského kultu, pastoračných činností a na službu lásky najmä voči chudobným.

Ekonomickej rade farnosti predsedá farár, ktorý je štatutárnym zástupcom farnosti vo všetkých právnych záležitostiach podľa noriem práva a ktorý má za povinnosť dbať, aby sa farské majetky spravovali podľa noriem kanonického práva, čiže v mene a v duchu Cirkvi. Pretože farská ekonomická rada je v službe farára ako jeho poradný orgán, žiadnym spôsobom nesmie podmieňovať jemu zverenú pastoračnú starostlivosť o farnosť. Konečné rozhodnutia v ekonomicko-právnych záležitostiach farnosti prináležia jedine farárovi pri zachovaní noriem práva.

(zo štatútov ekonomickej rady farnosti)

Prvé zasadnutie ekonomickej rady farnosti sa konalo 24.1.2012, na ktorej sa zvolení členovia po zložení slávnostného sľubu ujali svojej služby. Ekonomická rada farnosti sa ustanovuje na obdobie piatich rokov. Svoju činnosť automaticky ukončí vždy aj s odchodom aktuálneho správcu farnosti.