Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Zuzana Jančovičová

Zástupkyňa starostu

Nitrianska Blatnica 109 0908 190 657

Mária Hlohovská

Poslankyňa

Nitrianska Blatnica 434 0903 236 706

RNDr. Eduard Kollár

Poslanec

Nitrianska Blatnica 393 0910 388 692

Ing. Dagmar Pátrovičová

Poslankyňa

Nitrianska Blatnica 90 0908 205 568

Alena Stančeková

Poslankyňa

Nitrianska Blatnica 439 0948 904 005

Eva Bielená

Poslankyňa

Nitrianska Blatnica 462 0918 478 854

Milan Socha

Poslanec

Nitrianska Blatnica 504 0908 741 044

Jozef Králik

Poslanec

Nitrianska Blantica 498 0902 999 407

Dušan Stanček

Poslanec

Nitrianska Blatnica 266 0903 457 177

Členovia obecnej rady

Ing. Zuzana Jančovičová

Členka obecnej rady

 Ing. Dagmar Pátrovičová

Členka obecnej rady

Milan Socha

Člen obecnej rady

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené:

• určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
• schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet
• schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
• rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
• určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky s rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
• vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
• uznášať sa na nariadeniach
• určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra
• schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod. )
• zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov)
• schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
• zriaďovať orgány potrebné pre samosprávu obce a určovať náplň ich práce, m) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny

Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

Funkcie obecnej rady:

• rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva
• zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi
• pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy

• zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce

• organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva

• plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva