Preskočiť na obsah

Čestné občianstvo

Rok 2019

Čestné občianstvo obce Nitrianska Blatnica udelené pri príležitosti návštevy obce

Ján Leonhardi

potomok posledných majiteľov blatnického veľkostatku 

Leonhardi.JPG

Rok 2018

Čestné občianstvo obce Nitrianska Blatnica udelené pri príležitosti stanovenia veku Rotundy sv. Juraja a udelenia Ceny Fénix – kultúrna pamiatka roka 2016 obci Nitrianska Blatnica

prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

 Fyzik Pavel Povinec si preberá štátne vyznamenanie Pribinov kríž I.triedy.

Pavel Povinec, jadrová, environmentálna fyzika

Jadrový fyzik, ktorý pochádza z Ochodnice v okrese Žilina. Na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Univerzity Komenského v Bratislave pôsobí od roku 1965.

Dvanásť rokov pracoval v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE) v Monaku, kde viedol laboratórium na výskum morskej rádioaktivity. Je uznávaným odborníkom v oblasti výskumu zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej fyziky a patrí medzi zakladateľov týchto odborov na Univerzite Komenského.

Významne prispel k vybudovaniu urýchľovačového centra na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Zaoberá sa výskumom v oblasti environmentálnej rádioaktivity a prispel k zhodnoteniu globálnej a regionálnej radiačnej situácie po havárii v jadrovej elektrárni vo Fukušime.

Získal mnohé ocenenia na Slovensku i v zahraničí, napríklad ako člen IAEA tímu získal v roku 2005 Nobelovu cenu mieru za jeho príspevok k výskumu rádioaktivity morí a oceánov. V máji 2017 získal ocenenie Vedec roka SR. 01.01.2018 mu prezident SR udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž 1. triedy.

Rok 2015

Čestné občianstvo obce Nitrianska Blatnica udelené pri príležitosti 830. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 80. výročia futbalu v obci 

Ak. maliar Jozef Dorica

dorica.jpg

za komplexnú obnovu a reštaurovanie predrománskej Rotundy sv. Juraja a propagáciu Rotundy a obce doma i v zahraničí. 

Rok 2010

Čestné občianstvo obce Nitrianska Blatnica udelené pri príležitosti konania osláv 825. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 75. výročia futbalu v obci

Zlata Solivajsová

P9225197a.JPG

Narodila sa v roku 1922,zomrela 31.12.2010 v Banskej Bystrici.
Za celoživotné tvorivé výkony a prínos v oblasti umenia a literatúry a propagáciu obce doma i v zahraničí.
Pani Zlata Solivajsová musela pre svoje postoje k udalostiam v 1968 opustiť redaktorské miesto a rehabilitovania sa dočkala až v roku 1990. Patrila medzi spisovateľské autority v celoslovenskom kontexte.
 

Ing. František Krošlák

Narodený v roku 1957, bytom vo Vozokanoch.
Za významný prínos v oblasti zamestnanosti a hospodárskeho rozvoja obce a jej propagáciu doma i v zahraničí.
Pán Ing. František Krošlák presunom svojich podnikateľských aktivít v pol. 90-tych rokov minulého storočia do priestorov opusteného hospodárskeho dvora JRD sa zaslúžil i o záchranu a zveľadenie pamiatkového fondu v historickom jadre obce. Je stálym podporovateľom kultúrnospoločenských a verejnoprospešných aktivít obecného úradu a miestnych spoločenských organizácií a spolkov.
 

vdp. Mgr. Jozef Hužovič

P7160122.JPG

Narodený v roku 1974, trvale bytom v Opoji. Správca farnosti Nitrianska Blatnica v rokoch 2007-2010.
Za výrazné úspechy v oblasti detskej dramatickej tvorivosti a starostlivosť o cirkevný pamiatkový fond obce.
Dp. Mgr. Jozef Hužovič pripravoval a organizoval zaujímavé a príťažlivé akcie s kultúrnym a umeleckým zameraním pre deti a mládež. Významnou mierou prispieval k formovaniu ich vzťahu k obci, umeniu a kultúre.

Rok 2008

Čestné občianstvo obce Nitrianska Blatnica udelené pri príležitosti konania osláv 60. výročia používania názvu obce Nitrianska Blatnica.

     Katarína Hudecová

Katarína Hudecová

Narodená v roku 1928, bytom Trenčianske Teplice.
Za vynikajúce celoživotné tvorivé výkony v umelecko-publicistickej oblasti a propagáciu obce doma i v zahraničí.
Pani Katarína Hudecová aj napriek tomu, že sa narodila na Ukrajine, hrdo sa hlási k našej obci ako rodáčka a vo svojej tvorbe približuje život jej občanov.

Anton Krumpár 

Narodený v roku 1930, bytom Topoľčany.
Za vynikajúce celoživotné tvorivé výkony v publicistickej oblasti a propagáciu obce v regionálnej i celoslovenskej tlači .
Pán Anton Krumpár svoje novinárske skúsenosti využíva i dnes a z jeho iniciatívy a aktívnej pomoci vydávame pravidelne Blatnické noviny.

  JUDr. Vladimír Šiška

Narodený v roku 1942, bytom v Bratislave.
Za významný prínos na rozvoji a zveľaďovaní obce a propagáciu obce doma i v zahraničí.
V rámci svojho pracovného postavenia pomáhal presadiť rôzne významné stavby v obci a pomáhal tak predstaviteľom obce. Obec propaguje doma i v zahraničí organizovaním pravidelných významných medzinárodných poľovníckych a kynologických podujatí.

 vdp. František Jurík, CSsR – In Memoriam

vdp. František Jurík, CSsR

Narodil sa v roku 1925, zomrel v roku 1991.
Za významný prínos na rozvoji a zveľaďovaní obce a tvorivé výkony v osvetovo-výchovnej a publicistickej oblasti počas pôsobenia v Nitrianskej Blatnici.
Vdp. František Jurík má veľkú zásluhu na znovu postavení veže kostola a z jeho iniciatívy urobil Archeologický ústav SAV výskum pri kostolíku sv. Juraja, čím sa táto veľkomoravská pamiatka dostala do povedomia historikov a slovenskej verejnosti.
Čestné občianstvo mu bolo udelené In memoriam.

Rok 2000

Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. – 

za propagáciu obce na poli archeológie a histórie

PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.

Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc., archeológ, bývalý dlhoročný riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre.
Detstvo prežil v Piešťanoch, kde aj v roku 1958 maturoval. Na vysokej škole sa špecializoval na obdobie sťahovania národov a národné dejiny. V roku 1974-80 upútala jeho pozornosť lokalita „Jurko“ pod Marhátom, kde odkrýva nové tajomstvá starorománskej rotundy – kostolíka sv.Juraja a pohrebisko s klasifikáciou z 9. storočia. Svoj kvalifikačný postup potvrdil ako univerzitný profesor na UK v Bratislave získaním vedeckých hodností a pedagogických titulov.
Študijné pobyty v Rakúsku, Juhoslávii, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku a Nemecku ho postupne zaradili medzi európsku archeologickú elitu vstupom do Európskej akadémie vied a umení, Medzinárodnej únie slovanskej a stredovekej archeológie, je členom výkonného výboru prehistorických vied pri UNESCO, Nemeckého archeologického ústavu a prezidentom medzinárodnej spoločnosti pre výskum hradov Castrum Bene.
Na Slovensku je podpredsedom Učenej spoločnosti SAV a členom Vedeckého kolégia SAV pre kultúrnohistorické vedy Slovenského komitétu slavistov.
Za svoju doterajšiu prácu získal 12 ocenení a celkovým vyvrcholením jeho doterajšej bohatej vedecko-pedagogickej a archeologicko- historickej činnosti bolo vyznamenanie prezidentom SR Ivanom Gašparovičom udelením Pribinovho kríža I. triedy.