Preskočiť na obsah

Poľovnícke združenie MIER

Poľovnícke združenie „MIER“ Nitrianska Blatnica
Poľovnícke združenie Mier so sídlom v Nitrianskej Blatnici (katastrálne územia obcí Nitrianska Blatnica, Vozokany, Lipovník, Krtovce) v zmysle zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov je dobrovoľnou spoločenskou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá združuje občanov, ktorí prejavujú záujem o prírodu a poľovníctvo. Združenie je organizačnou jednotkou Slovenského poľovníckeho zväzu a bolo založené v roku 1947 pod názvom Poľovnícka spoločnosť Nitrianska Blatnica, v roku 1962 prebehla ustanovujúca členská schôdza Poľovníckeho združenia pri JRD v Nitrianskej Blatnici. V súčasnosti má 50 členov a 12 čakateľov na členstvo.
Úlohou PZ je vo zverenom revíri zabezpečovať chov, ochranu a lov zveri, starať sa o životné prostredie zveri a viesť svojich členov k ochrane prírody, sebadisciplíne a dobrým vzťahom v kolektíve poľovníkov.
Poľovnícky revír PZ MIER Nitrianska Blatnica je zaradený do poľovnej oblasti pre srnčiu zver S VI. Marhát v akostných triedach pre jednotlivé druhy zveri – zver srnčia, zver jelenia, zver diviačia a zver malá (zajac, bažant) o výmere 3 178 ha, z ktorých 1 814 ha predstavujú poľnohospodárske pozemky a 1 364 ha pozemky lesné. Revír sa nachádza na južných svahoch vrchu MARHÁT a v jeho západnej časti v južných výbežkoch komplexu Krahulčích vrchov a na začínajúcej sa úrodnej rovine širokého celku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Na dobu neurčitú má prenajaté i poľnohospodárske pozemky – ovocný sad a trvalý trávny porast o celkovej výmere 4,6 ha v správe SPF (sv. Juraj) na poľnohospodárske využitie, Okresný úrad v Topoľčanoch svojim rozhodnutím zo dňa 11.12.2003 uznal poľovné pozemky vo výmere 1 ha na parcele č.:1135/3 v katastrálnom území Nitrianska Blatnica za zverník s chovom muflonej zveri.
Poľovnícke združenie má v súčasnosti 50 aktívnych členov a 12 čakateľov na členstvo, ktorých priemerný vek sa pohybuje okolo 50 rokov. Ich záujmová činnosť úzko súvisí s chovom, ochranou a lovom poľovnej zveri v revíri, poľovníckym strelectvom a poľovníckou kynológiou, starostlivosťou a udržiavaním životného prostredia zveri a upevňovaním povedomia ochrany prírody u všetkých členov poľovníckeho združenia. Okrem iného PZ zabezpečuje výstavbu a údržbu poľovníckych zariadení (3 centrálne senníky, 28 vysokých posedov, 22 kŕmidiel pre vysokú a srnčiu zver, 43 soľníkov a 41 zásypov pre bažantov). V posledných dekádach PZ MIER organizuje v obci viaceré športové a kultúrne podujatia aj pre širokú verejnosť. Od roku 1995 príležitostne organizuje Poľovnícke oslavy – Deň sv. Huberta – (3 ročníky), poľovnícky ples (3 ročníky) a tradičnú poľovnícku zábavu v parku. Počet účastníkov týchto podujatí sa pohybuje okolo 300. V roku 2006 organizovalo celoslovenskú súťaž poľovníckych psov pod názvom Memoriál Kolomana Slimáka. Každoročne v júli sa od roku 1997 organizujú Verejné strelecké preteky v streľbe na asfaltové terče, ktorých sa zúčastňuje cca 100 účastníkov. 10-ročnú tradíciu majú tiež Majstrovstvá poľovníckeho združenia v guľovom trojboji, ktorých sa zúčastňuje cca 60 súťažiacich. Tieto majstrovstvá sa organizujú každoročne v máji. Aktivity PZ smerujú k tomu, aby sa do budúcnosti zvýšili počty a kvalita drobnej a raticovej zveri v revíri. Problémy, s ktorými sa PZ počas svojej činnosti najčastejšie stretáva, súvisia s úbytkom drobnej ale i raticovej zveri, nedisciplinovanými turistami a hubármi a v poslednom čase aj s pytliakmi a motorkármi, ktorí svojim hlukom a nešetrným chovaním rušia zver v lese a poškodzujú prírodné prostredie. 

Výročná členská schôdza PZ

Výbor PZ

Zloženie výboru PZ:

Predseda: Mgr. Michal Toman
Podpredseda: Ján Roman
Poľovnícky hospodár: Dalibor Striha
Tajomník: Miloš Hermann
 Finančný hospodár: Ing. Dušan Turčan
Kynologický referent: Ľubomír Rusko
Referent pre zásobovanie: Anton Fuksík

Zloženie dozornej rady:

Predseda: Jozef Králik
Členovia: Juraj Hollan
                   Igor Páleník

Stanovy PZ

Brigády

Brigáda pri Rotunde sv. Juraja

60 rokov organizovaného poľovníctva v našej obci

NAŠI POĽOVNÍCI SI PRIPOMENULI VÝROČIE VZNIKU PZ

Vydarená oslava v zelenom

60 rokov organizovaného poľovníctva v našej obci

Parkom v našej obci opäť zazneli tóny poľovníckeho HALALI. Členovia poľovníckeho združenia MIER Nitrianska Blatnica pripravili v druhú augustovú sobotu oslavy 60. výročia vzniku PZ spojené s Dňom sv. Huberta. Ohlas predchádzajúcich dvoch ročníkov osláv podnietil organizátorov pripraviť tretie pokračovanie, ktoré môžeme označiť za veľmi vydarené.
Všetko začalo sprievodom od kostola smerom k parku. Poľovníci niesli na nosidlách vystlaných čečinou uloveného srnca. Na tenisplaci ho položili na pódium a vzdali mu všetky náležité poľovnícke pocty. Prítomných poľovníkov, ale i veľký počet ostatných občanov a najmä hostí privítal predseda PZ E. Jančovič. Slávnostný prejav predniesol tajomník PZ (starosta obce) Mgr. Michal Toman (jeho doslovné znenie prinášame na inom mieste). pozdravné príhovory predniesli hostia podujatia – predseda okresnej organizácie SPZ Stanislav Boldiš, prednosta ObÚ v Topoľčanoch Ing. Jozef Vančo a ďalší. Potom dostali pamätné plakety pri príležitosti jubilea PZ: Elemír Jančovič, Anton Krajčík, Jozef Králik, Anton Macho, Rudolf Machovič, Ivan Mizerák, Dušan Toman, Albert Víčan a Aladár Zaťka.
Cenu starostu obce udelil starosta Antonovi Krajčíkovi za dlhoročnú činnosť.(Na fotografii dolu.)

Cenu starostu obce udelil starosta Antonovi Krajčíkovi za dlhoročnú činnosť.

Priamo v prírodnom prostredí parku sa potom konala poľovnícka svätá omša, ktorú celebroval vdp. Jozef Hužovič (koncelebroval vdp. Witold Branka z Bojnej).
Treba osobitne oceniť nádhernú kázeň vdp. Hužoviča, ktorú venoval myšlienkam poľovníctva v nadväznosti na život sv. Huberta, patróna poľovníkov. Pre mnohých občanov našej obce to bolo prvé stretnutie s našim novým kňazom, lebo nedávno sme sa rozlúčili s vdp. Dušanom Kajanovičom.
Po skončení sv. omše nasledoval bohatý program, na ktorom si prišiel každý na svoje, či už to boli ukážky činnosti sokoliarov z Banskej Štiavnice alebo ukážka poľovne upotrebiteľných plemien psov, vábenie poľovnej zveri, vedomostné súťaže pre deti (o faune a flóre) alebo veselá súťaž Tovaru.
Od začiatku osláv bol park plný lahodných tónov dychovej hudby Hradištská kapela. Zaplnili sa i lavice pri stoloch, kde rozvoniaval skutočne kvalitný guláš (dvakrát museli kuchári dovárať!), pečená klobása a smäd uhasilo dobre chladené pivko či vínko.
Večerná tancovačka pod hviezdnym nebom s populárnym spevákom Dušanom Grúňom za doprovodu hudobnej skupiny Univerz sa pretiahla do rána. Čerešničkou na torte bola polnočná tombola, do ktorej prispeli miestne podniky a podnikatelia.
Skutočne treba dať klobúk dolu pred organizátormi, ktorí nám ukázali, že vedia nielen loviť zver a chrániť ju, ale dokážu dať svojej činnosti aj punc spoločenskej súdržnosti poľovníkov s ostatnými občanmi.
                                                                                         T. Krahulský

                                                                                     Foto: Pavol Škuta

Slávnostná svätá omša celebrovaná vdp. Mgr. Jozefom Hužovičom

 Slávnostná svätá omša celebrovaná vdp. Mgr. Jozefom HužovičomSLÁVNOSTNÝ PREJAV TAJOMNÍKA PZ A STAROSTU OBCE
MGR. MICHALA TOMANA

Do prírody vstupujeme nie brať, ale dávať

SLÁVNOSTNÝ PREJAV TAJOMNÍKA PZ A STAROSTU OBCE MGR. MICHALA TOMANA

Milé dámy, vážení páni, milá mládež, priatelia poľovníci, vážení hostia!Tak ako v živote človeka, aj v živote rôznych organizácií sú okrúhle výročia podnetom zamyslieť sa nad svojou činnosťou. Tak je tomu aj v prípade nášho PZ, ktoré si v tomto roku pripomína až dve významné jubileá: 24. novembra 2007 uplynie 45 rokov od ustanovujúcej členskej schôdze Poľovníckeho združenia pri JRD v Nite. Blatnici a v prvej polovici roka uplynulo 60 rokov od vzniku jeho predchodcu – Poľovníckej spoločnosti Nitrianska Blatnica.
„Dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky“, prehlásil dávny filozof a každý poľovník to môže potvrdiť tým, že sa neopakujú ani rovnaké poľovnícke či lovecké situácie. Ani naše poľovnícke roky nemôžu byť rovnaké. Ich priebeh je rôzny, podľa meniacich sa prírodných a spoločenských podmienok. Z tohto pohľadu je 60 rokov našej poľovníckej organizácie neobyčajne rozmanitých.
Na jednotlivé časové úseky nášho združenia môžeme mať rôzne názory. Môžeme sa domnievať, že v našom PZ boli zlaté časy v polovici sedemdesiatych rokov, kedy boli v našom revíri pomerne vysoké stavy drobnej zveri. Vysoké počty lovu raticovej zveri s kvalitnými trofejami sme dosahovali koncom rokov osemdesiatych. Istotne mnohí z nás idealizujú i poľovnícke pomery rokov, päťdesiatych, ktorých pamätníci zväčša žiaľ už nežijú, aby mohli dosvedčiť, že ani vtedy, ani nikdy neskôr neboli poľovníci celkom spokojní. Mali svoje problémy buď s poľovníckymi zákonmi, alebo so stavmi zveri, výkonnosťou a dostupnosťou zbraní, optiky, poľovných psov i samotných poľovníkov.
Z pohľadu súčasnosti, ktorá je nám blízka, posledné roky sú v poľovníctve poznamenané ubúdaním raticovej i malej zveri vo všetkých revíroch na Slovensku, vrátane nášho. Hľadajú sa príčiny a pretože je ich naozaj veľa, nemožno jednoznačne určiť rozhodujúci dôvod a prijať jednoduché opatrenia.
Vážení prítomní, poľovník má prírodu nielen poznávať a ovládať jej zákonitosti, ale mal by sa nad nimi aj čo najhlbšie zamýšľať. Porozmýšľať o živote a smrti, o výmenách generácií, o ľudstve, našej planéte, o svojom živote, príbuzných a priateľoch. Ale i o tom, čo ešte chce v živote dosiahnuť, aké má plány a predsavzatia a čo by mal ešte urobiť v prospech zveri, poľovníctva a svojho revíru. Nastala doba, keď si chtiac-nechtiac musíme uvedomiť, že za prírodu zodpovedáme pred budúcimi generáciami, a že k nej máme veľa povinností a dlžôb. Som si istý, že i našim predchodcom (za všetkých uvediem aspoň zakladajúcich členov a dlhoročných funkcionárov – pánov Júliusa Broža, Štefana Civáňa, Štefana Hradeckého, Jozefa Kollára, Antona Krajčíka, Rudolfa Krumpára, Antona Machu, Petra Machu ,Michala Oravca, Štefana Rybnikára, Františka Ryšavého, Michala Šišku, Michala Tomana st., Petra Turčana a Antona Veselého,) išlo predovšetkým o to, aby do revíru vstupovali poľovníci so zámerom zver nielen loviť, ale hlavne chrániť a pochopiť jej význam v prírode. To je i odkaz legendy o sv. Hubertovi, ktorú si dnešný deň chceme predovšetkým pripomenúť. Takmer každý vie, že sv. Hubert je patrónom poľovníkov a lesníkov, no málokto vie, prečo sa ním stal. Podľa legendy Hubert pochádzal zo šľachtického rodu, oženil sa veľmi mladý, ale jeho žena zomrela pri pôrode. Zlomený bolesťou sa uchyľoval do lesov a zabudnutie hľadal pri love. Raz na Veľký piatok na poľovačke uvidel jeleňa, ktorý mal medzi parohami jasne žiariaci kríž. Hubert po tomto zážitku vstúpil do kňazského stavu. Zomrel v roku 727, v 8. storočí ho vyhlásili za svätého a v roku 1170 sa stal patrónom poľovníkov.
Toľko pohľad do histórie, ktorá si dnes v parku v Nitrianskej Blatnici na jeden deň podáva ruku s prítomnosťou. Už tretíkrát sa tu stretáva kasta, ktorú má sv. Hubert pod patronátom – poľovníci.
Vážení prítomní! Okrúhle výročia nám okrem iného slúžia i na to, aby sme bilancovali uplynulé obdobie, vyvodili z neho ponaučenia pre nasledujúce roky a, samozrejme, aby sme mohli konštatovať, že sme starší a o skúsenosti bohatší. Nie však vrásky na tvári, ale práve skúsenosti a predsavzatia ráta každý dobrý hospodár, aby si vzal ponaučenie, vyvaroval sa chýb a po čase mohol opäť bilancovať s pocitom, že svoje sily venoval užitočnej veci. Robíme tak aj my, ktorí sme svoj život zasvätili láske k prírode a svoje kroky nasmerovali tak, aby sme jej boli vždy nápomocní, aby sme sa stali jej užitočnou súčasťou. Sme úprimne radi, že sme dokázali urobiť ďalší veľký kus roboty v starostlivosti o prírodu a zver, ale i v rozvíjaní dobrého mena PZ v poľovníckej i občianskej verejnosti. Za to patrí úprimná vďaka všetkým aktívnym členom a čakateľom PZ, priateľom a podporovateľom (Poľnohospodárskemu družstvu, pánom Lendvayovi, Krošlákovi, starostom obcí a mnohým ďalším), ale i našim rodinám, ktoré nám svojím pochopením umožňujú venovať sa starostlivosti o živú prírodu. Všetkým, ktorí milujete prírodu a ktorí do nej vstupujete s úmyslom nielen vziať, ale predovšetkým dať, želám, aby Vám Boh i ľudské zákony umožnili i naďalej rozvíjať tento ušľachtilý cit a prevolávam
Poľovníctvu a prírode zdar!

Zakladajúci členovia Poľovníckej spoločnosti v Nitrianskej Blatnici

Zakladajúci členovia Poľovníckej spoločnosti v Nitrianskej Blatnici

Horný rad zľava:
Rudolf Machovič, Jozef Kollár, Matúš Zaťka, Anton Oravec, Florián Molnár, Rudolf Žamboky


Stredný rad zľava:
Štefan Hradecký, Jozef Kúdela, Michal Toman, Peter Macho, Michal Šiška , František Paškrta, František Turan

Dolný rad zľava:
Július Broš, Pavol Oravec