Preskočiť na obsah

Stavebná činnosť

Tel. kontakt: 038 /5399 112
E-mail: podatelna@nitrianskablatnica.sk

Drobná stavba:
Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.
– Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá)
– LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
– Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
– Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach
– Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach
– Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore
– Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete

Ohlásenie stavebných úprav:
Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu:
– Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá)
– LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
– Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
– Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
– Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

Návrh na vydanie územného rozhodnutia:
– Návrh na vydanie územného rozhodnutia ( v podstránke Tlačivá)
– Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach.
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
– Záväzné stanovisko obce ( v podstránke Tlačivá)
– Stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby (v podstr. Tlačivá)
– Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia:
– Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu.
– Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie
– Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom
– Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
– Návrh na nové využívanie územia
 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia:
– Žiadosť o vydanie stavebného povolenia ( v podstránke Tlačivá)
– Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
– Kópia z katastrálnej mapy
– Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
– Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
– Prehlásenie stavebného dozoru
– Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
– Záväzné stanovisko obce (v podstránke Tlačivá)
– Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
– Správny poplatok (v podstránke správne poplatky)
– Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
– Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
– Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
– Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
– Stanoviská správcov sietí technického vybavenia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:
– Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (v podstránke Tlačivá)
– Opis odchýlok od stavebného povolenia
– Geometrický plán
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
– Územné rozhodnutie, stavebné povolenie
Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží:
– doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
– doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie ústredného kúrenia, …).
– projektová dokumentácia overená stavebným úradom
– doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
– stavebný denník
– zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
– doklad o odstránení vád a nedorobkov
-záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením:
– Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením (v podstránke Tlačivá)
– Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach
a) situačný výkres
b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie
– Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správy

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti:
– Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti (v podstránke Tlačivá)
– Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícky resp. iný vzťah ku stavbe
– Kolaudačné rozhodnutie
– Záväzné stanovisko obce
– Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva Topoľčany
– Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch
– Stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy
– Iné doklady určené stavebným úradom

Žiadosť o odstránenie stavby:
– Žiadosť o odstránenie stavby ( v podstránke Tlačivá)
– Doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy
– Technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov
– Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť
– Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí
– Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác
– Stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy
– Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností ( v podstránke Tlačivá)