Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených Obcou Nitrianska Blatnica.

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Informácie pre voliča

Právo hlasovať

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“).

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

–   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), alebo

–   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

–   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

–   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.

 (Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

* * *
Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?referendum

DELEGOVANIE DO OKRSKOÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ

V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „politická strana“) a petičný výbor za referendum.

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2020, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:

 • Sloboda a Solidarita
 • SME RODINA
 • ZA ĽUDÍ
 • OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
 • SMER – sociálna demokracia
 • Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko

            

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a petičný výbor za referendum

starostovi obce  do 24. novembra 2022 do 24.00 h.

[vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 18 kB)]

 

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,
 • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,
 • meno, priezvisko a podpis osoby
  • oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;
  • určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor za referendum.

Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie možno doručovať na adresy:

 

 • písomne: Obecný úrad v Nitrianskej Blatnici, 956 05 Nitrianska Blatnica 6
 • elektronicky: helena.horvathova@nitrianskablatnica.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty – to je 24. novembra 2022 do 24.00 hod. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana alebo petičný výbor rozhodli pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva v okrskovej volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Bližšie informácie ako aj vzory tlačív sú dostupné:

https://www.minv.sk/?r23info2

REFERENDUM –  21.01.2023

Podávanie žiadostí o voľbu poštou

 

O voľbu poštou môžu oprávnení voliči požiadať:

 • písomne v listinnej podobe na adresu Obecného úradu v Nitrianskej Blatnici, 956 05 Nitrianska Blatnica 6

 

 • elektronicky na email: helena.horvathova@nitrianskablatnica.sk

 

Žiadosť o voľbu poštou je zverejnená na webovom sídle obce Nitrianska Blatnica v sekcii Referendum 2023.

Žiadosti o voľbu poštou musia byť doručené písomne alebo elektronicky

do 02.12.2022.

Na  žiadosti doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Nadpis

Zverejnené

Obsah pripravujeme.