Preskočiť na obsah

VZN č, 3-2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021