VZN č, 3-2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021

Zverejnené
31. decembra 2020
Kategória

Prílohy