VZN č. 3- 2018 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019

Zverejnené
30. novembra 2018
Kategória

Prílohy