VZN č, 2-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020.

Zverejnené
30. novembra 2019
Kategória

Prílohy