VZN č. 2- 2017 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018.

Zverejnené
30. novembra 2017
Kategória

Detaily

Prílohy