OZNÁMENIE o zámere zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

Zverejnené
22. novembra 2019
Kategória

Prílohy