Návrh VZN O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022

Zverejnené
17. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. novembra 2021 − 1. decembra 2021
Kategória

 na kalendárny rok 2022

Prílohy