Preskočiť na obsah

Návrh VZN O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022