Návrh VZN č. 01-2023 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nitrianska Blatnica

Zverejnené
27. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
27. februára 2023 − 13. marca 2023
Kategória

Prílohy