VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 30. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2022

Prílohy