Preskočiť na obsah

Dobrovoľný hasičský zbor

Výbor a členovia DHZ

Výbor DHZ pracuje v zložení:

Predseda DHZ: mladší zbormajster Radoslav Tóth
Podpredseda – veliteľ DHZ, preventivár: starší zbormajster Elemír Bisták
Referent mládeže: starší hasič Roman Močko
Strojník: mladší zbormajster Igor Seleš
Člen: mladší zbormajster Vladimír Fulka

Členovia: Elemír Bisták
             Bisták Lubomír
             Anton Pavlovič
             Roman Blaho
             Vladimír Blaho
             Vladimír Fulka
             Ivan Hubinský
             Ladislav Hubinský
             Jozef Jančovič
             Peter Ladický
             Radoslav Tóth
             David Goňo
             Igor Seleš
             Michal Adamovič
             Roman Močko
             Fulka Vladimír ml.
             Marek Lisák
             Otto Adamus
             Jozef Sulka
             Dušan Vančo

80. výročie založenia DHZ

OSLÁVILI SME 80. VÝROČIE
DOBROVOĽNÉHO HASIČSTVA V OBCI

Hodová sobota 15. septembra 2007 ako deň osláv 80. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Nitrianskej Blatnici vzbudzovala obavy, že občania si nenájdu čas prísť pozdraviť svojich hasičov pri ich jubileu. Prekvapenie bolo milé – desiatky dospelých, ale najmä veľa mladých ľudí na oslave potvrdili, že hasiči sú v povedomí občanov zapísaní dobre.
Oslavy začali na námestí, kde sa stretli okrem domácich hasičov i zbory z Blesoviec, Bojnej, Lipovníka a Lužian. Za zvukov dychovej hudby odpochodovali do parku, kde sa podstatná časť osláv konala. Hasičské zbory hostí i prítomných občanov privítal starosta Mgr. Michal Toman. Potom nasledovala posviacka novej zástavy DHZ miestnym kňazom Mgr. Jozefom Hužovičom.
Slávnostný prejav predniesol predseda DHZ Radoslav Tóth. Pri príležitosti osláv 80. výročia DHZ odovzdali zástupcovia okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany – okresný veliteľ Pavol Gerhát a podpredseda Pavol Hermann vyznamenania za záslužnú prácu v dobrovoľnom hasičstve Elemírovi Bistákovi, Floriánovi Franekovi, Jozefovi Hopjakovi a Michalovi Tomanovi a povýšili do hodností: starší zbormajster – Elemír Bisták, mladší zbormajster – Vladimír Fulka, Igor Seleš a Radoslav Tóth.
Cenu starostu obce Nitrianska Blatnica udelil Mgr. Michal Toman veliteľovi DHZ Elemírovi Bistákovi.

Cenu starostu obce Nitrianska Blatnica udelil Mgr. Michal Toman veliteľovi DHZ Elemírovi Bistákovi.

80. výročie DHZ

História DHZ

V dávnej minulosti nebola ochrana majetku a životov občanov organizovaná a občania si pomáhali svojpomocne najmä pri požiaroch a povodniach. Chýbala protipožiarna technika a stráženie majetku občanov bolo najmä na dedinách na hlave obecného hlásnika.
Zlepšenie situácie nastalo až na sklonku 18. storočia, zodpovednú úlohu mali najmä cechy a po ich zániku začali vznikať aj na území terajšieho Slovenska prvé dobrovoľné hasičské zbory.
Ak do roku 1918 organizoval požiarnu ochranu Uhorský krajinský hasičský zväz, po vzniku Československa začali vznikať vo väčších mestách a obciach hasičské jednoty. V roku 1927 vznikol aj v našej obci Dobrovoľný hasičský zbor.
Medzi zakladateľov patrili najmä nezabudnuteľní členovia hasičského zboru, a to Jozef Turan, ktorý pôsobil niekoľko desiatok rokov ako veliteľ, ďalej Anton Hermann, Jozef Mrázik, František Klčo, Rudolf Kúdela, Jozef Masrna, Michal Michalík a ďalší.
Stali sa vlastne priekopníkmi organizovaného hasičstva v našej obci.

Priekopníci organizovaného hasičstva v našej obci

Horný rad zľava: Jozef Mrázik, František Klčo, Michal Štefík,
               Ján Bílený, Jozef Masrna, Ján Uhlík,
      Dolný rad zprava: Ivan Krajčík, Eduard Žitňanský, Jozef Chromý.V roku 1927 bola obcou zakúpená aj ručná striekačka a výzbroj v cene
3.074,- vtedajších korún, ktorá je ešte i dnes plne funkčná.
Hasiči mali aj spoločenskú funkciu. Zúčastňovali sa na významných náboženských obradoch i ako poriadatelia na rôznych zábavách a kultúrnych podujatiach, ba dokonca v našej obci boli veľmi populárne hasičské zábavy a divadelné ochotnícke predstavenia hasičského zboru. V súčasnosti sa členovia DHZ aktívne podieľajú asistenčnou činnosťou na zabezpečovaní kultúrne spoločenských podujatí, ktoré organizuje obec v priebehu roka (svätojurská púť, oslavy oslobodenia obce, SNP, stavanie mája, silvestrovské oslavy ai.).
Cez rady dobrovoľného hasičského zboru prešli stovky mladých i starších občanov, vznikali krúžky mladých požiarnikov. Nemožno vymenovať úspechy, ktoré dosiahli hasiči našej obce na rôznych súťažiach, čo potvrdzujú i udelené diplomy a uznania.
Všetkým patrí vďaka a uznanie za svoj podiel na ochrane zdravia, života a majetku spoluobčanov. Je potešiteľné, že v súčasnom období sa viac-menej aktívne zapája do činnosti Dobrovoľného hasičského zboru okolo 25 zväčša činných členov.

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 20.03.2008 k plošnému rozmiestneniu síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru a obecných hasičských zborov na území SR –sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc zaradila Nitriansku Blatnicu (2 obce z okresu) do zoznamu obcí, ktoré môžu získať finančnú podporu až 95% na rekonštrukciu a vybavenie požiarnych zbrojníc (minimálne 3 mil. Sk) z Regionálneho operačného programu – Opatrenie 4.2. Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb.
To dáva predpoklad, že činnosť dobrovoľného hasičského zboru v našej obci bude aj v ďalšom nadväzovať na prácu a úspechy našich predchodcov.

Výročná členská schôdza DHZ