Preskočiť na obsah

Cena starostu obce

Rok 2015

Cena starostu obce Nitrianska Blatnica udelená pri príležitosti 830. výročia prvej písomnej zmienky o oboci a 80. výročia futbalu v obci

p. Helena Bílenná – za výnimočné zásluhy a viacročné pôsobenie v Osvetovej besede, za šírenie národného povedomia, osvety a kultúry v obci Nitrianska Blatnica.

p. Ferdinand Chromý – za dlhoročnú úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji športu pri príležitosti 80. výročia futbalu v obci ako dlhoročný hráč a funkcionár.

p. Igor Seleš – za dlhoročnú aktívnu a zásužnú činnosť v DHZ a dosiahnuté výsledky pri ochrane života, zdravia a majetku ľudí.

Andrej Urban – za dlhodobo výborné vzdelávacie výsledky a získané ocecenia „Najlepší žiak ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica“ v šk. roku 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 a rezprezentáciu školy na predmetových olympiádach a postupových súťažiach. 

Rok 2010 – Cena starostu obce Nitrianska Blatnica udelená pri príležitosti 825. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 75. výročia futbalu v obci

P7160072.JPG Helena Adamusová

Narodená v roku 1939, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú humánnu a záslužnú činnosť v MS SČK a v ďalších spoločenských organizáciách obce.
Pani Helena Adamusová sa veľa rokov podieľala na spolkovej činnosti v obci a ešte i dnes je aktívne činná v Miestnom spolku Slovenského Červeného kríža a v Občianskom združení Rotunda Jurko.
Patrí medzi tých nenápadných občanov, ktorí sú ochotní pomôcť tam, kde to obec potrebuje.
 

P7160073.JPG Dušan Bartošek

Narodený v roku 1971, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji športu pri príležitosti 75. výročia futbalu v obci .
Pán Dušan Bartošek je aktívnym hráčom klubu od roku 1982 a svojou aktivitou sa významne podieľal i podieľa na úspechoch nášho futbalu ako hráč i mládežnícky tréner. Bol dlhoročným kapitánom A mužstva a niekoľkonásobným najlepším strelcom okresných súťaží.
 

P7160074.JPG Anton Grznár

Narodený v roku 1933, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji športu pri príležitosti 75. výročia futbalu v obci.
Pán Anton Grznár sa významne podieľal na úspechoch nášho futbalu ako dlhoročný hráč i funkcionár.
 

P7160075.JPG Karol Hlohovský

Narodený v roku 1931, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji športu pri príležitosti 75. výročia futbalu v obci.
Pán Karol Hlohovský sa významne podieľal na úspechoch nášho futbalu ako dlhoročný hráč i funkcionár.
 

P7160076.JPG Ladislav Kašný

Narodený v roku 1956, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za mimoriadny humánny čin – viac než 100 bezplatných odberov krvi.
Pán Ladislav Kašný je držiteľom Diamantovej Jánskeho plakety (80 odberov) a Kňazovického plakety (100 odberov).
 

P71600761.JPG Viktor Kolník

Narodený v roku 1945, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za významný prínos na záchrane a popularizácii NKP Rotundy sv. Juraja a ďalších hnuteľných i nehnuteľných kultúrnych pamiatok obce.
Pán Viktor Kolník aktívne prispieva k bádaniu historických prameňov obce a k uchovávaniu obecných tradícií, ktoré nám zanechali naši predkovia, ich odovzdávaniu a sprostredkovaniu ďalším generáciám. Je stálym podporovateľom kultúrnospoločenských a verejnoprospešných aktivít obecného úradu a miestnych spoločenských organizácií a spolkov.
 

P7160078.JPG Vladimír Stanček

Narodený v roku 1951, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji športu pri príležitosti 75. výročia futbalu v obci .
Pán Vladimír Stanček bol dlhoročným hráčom klubu – „futbalistom 20. storočia Nitrianskej Blatnice“ a svojou aktivitou sa významne podieľal i podieľa na úspechoch nášho futbalu ako hráč, tréner a funkcionár.

Rok 2009

Juraj Rožek

 Najlepší žiak ZŠ s MŠ v školskom roku 2008/2009.

Toto významné ocenenie dostal za vynikajúce výchovno-vzdelávacie
výsledky, reprezentáciu školy na olympiádach a súťažiach.Rok 2008 – Cena starostu obce Nitrianska Blatnica udelená pri príležitosti 60. výročia používania názvu obce Nitrianska Blatnica


    Mgr. Daniela Bartošková

Narodená v roku 1947, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji osvetovo-výchovnej činnosti obce.
Pani Mgr. Daniela Bartošková veľa rokov sa podieľala na pedagogickej činnosti v obci a 24 rokov pracovala ako poslankyňa. Aktívne je činná v Slovenskom Červenom kríži a v Komisii pre školstvo, šport, mládež a kultúru.


    Anton Frnčík

Narodený v roku 1944, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji obce a športu.
Pán Anton Frnčík bol dlhé roky poslancom a aktívne pracoval najmä vo futbale. Patrí medzi tých nenápadných občanov, ktorí sú ochotní pomôcť tam, kde to obec potrebuje.


    Ing. Rudolf Jančovič

Narodený v roku 1945, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji obce a športu.
Pán Ing. Rudolf Jančovič aktívne pracoval v obecnej samospráve. Svojou aktivitou sa významne podieľal na úspechoch nášho futbalu ako hráč, tréner i funkcionár. Stál pri zrode žiackeho futbalu v obci.


    Dušan Klas

Narodený v roku 1964, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za mimoriadny humánny čin – viac než 80 bezplatných odberov krvi.
Pán Dušan Klas je držiteľom Diamantovej Jánskeho plakety.


    Jozef Králik

Narodený v roku 1945, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji obce.
Pán Jozef Králik svoje odborné skúsenosti ochotne poskytoval a poskytuje pri rôznych stavebných akciách v obci a pomáha pri kultúrno – spoločenských podujatiach. Bol dlhoročným poslancom NV i obecného zastupiteľstva.


    Michal Socha

Narodený v roku 1945, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji obce.
Pán Michal Socha viac ako 40 rokov pracuje v v obecnej samospráve, je aktívne činný v organizácii záhradkárov a je aj 18 – násobný darca krvi.


   Mgr. Ondrej Turan

Narodený v roku 1943, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji osvetovo-výchovnej a športovej činnosti obce.
Pán Mgr. Ondrej Turan iniciatívne pracoval v oblasti školstva v obci nielen ako učiteľ, ale i vo vedúcich funkciách viac ako 40 rokov. Bol taktiež dlhoročným poslancom a funkcionárom futbalového klubu.

27.jún 2008

  Marek Miho

Najlepší žiak ZŠ s MŠ v školskom roku 2007/2008.

Toto významné ocenenie dostal za vynikajúce výchovno-vzdelávacie
výsledky, reprezentáciu školy v oblasti športu a záujmových súťaží. 

Rok 2007

7. júl 2007

Ján Kolník st. – za dlhoročnú aktívnu prácu pre rozvoj obecných tradícii a propagáciu histórie obce

11. august 2007

Anton Krajčík – za dlhoročnú aktívnu prácu v poľovníckom združení a zásluhy o rozvoj obce

15. september 2007

Elemír Bisták – za dlhoročnú aktívnu prácu v dobrovoľnom hasičskom zbore

11. október 2007

Základná škola s materskou školou – pri príležitosti 45. a 30. výročia odovzdania do užívania nových budov ZŠ a MŠ

Viliam Kolka – za dlhoročnú obetavú pedagogickú prácu a osobný prínos v rozvoji vzdelávania

Mária Kolníková – za dlhoročnú obetavú pedagogickú prácu a osobný prínos v rozvoji vzdelávania

Rozália Selešová – In memoriam -za dlhoročnú obetavú pedagogickú prácu a osobný prínos v rozvoji vzdelávania

Pavol Stanček – za osobný prínos pri príprave a výstavbe školských zariadení a dlhoročnú prácu v územnej samospráve