Zvýšenie kapacity budovy MŠ

22.10.2018 zverejnil/a nblatnica_admin.

Kategória

Zvýšenie kapacity budovy MŠ v Nitrianskej Blatnici“

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán IROP schválilo žiadosť obce Nitrianska Blatnica  o nenávratný finančný príspevok a naša obec získala dotáciu na projekt „Zvýšenie kapacity budovy MŠ v Nitrianskej Blatnici“ vo výške 165 929,62 €. Celkový rozpočet tejto stavby je 174 662,76 €, rozdiel 8 733,14 € dofinancuje miestna samospráva z vlastných zdrojov. Výška oprávnených nákladov bola určená podľa pôvodnej kapacity a novovytvorených miest v materskej škole.

Predmetom  projektu je zvýšenie kapacity budovy materskej školy v obci Nitrianska Blatnica z pôvodnej obsadenosti 46 deťmi na obsadenosť 56 detí. Zmenou vnútornej dispozície budovy sa vytvorí trieda navyše, prostredníctvom stavebných prác a zatepľovacích úprav sa zvýši energetická hospodárnosť celej budovy a tiež sa dobuduje bezbariérový areál s detským ihriskom. Prínosom je aj zvýšenie dostupnosti  predprimárneho vzdelávania pre všetky deti vo veku od 3 do 5 rokov, ktorých rodičia o predprimárne vzdelávanie prejavia záujem a rozširovanie predškolskej výchovy vo veku od 3 do 5 rokov. Realizáciou hlavných aktivít projektu sa dosiahnu deklarované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov, konkrétne prostredníctvom zatepľovacích prác a úprav sa zvýši energetická efektívnosť a hospodárnosť budovy, čím sa znížia emisie skleníkových plynov a aj ročná spotreba primárnej energie v budove MŠ. Stavebno-technickými úpravami areálu sa podporí renovácia areálu a objektu MŠ a prostredníctvom rekonštrukcie objektu MŠ a stavebných úprav na tomto objekte sa rozšíria kapacity budovy MŠ, zrenovujú sa priestory objektu a zvýši sa počet žiakov navštevujúcich zariadenie poskytujúce predprimárne vzdelanie.  Navrhované riešenia projektu sú efektívne a účinné vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu a napĺňajú stanovené merateľné ukazovatele, pre ktoré boli vybrané a špecifikované v realizácii konkrétneho typu aktivity.

Realizácia hlavných  aktivít projektu je plánovaná na druhý polrok 2018.