Wifi pre Teba

25.2.2020 zverejnil/a nblatnica_admin.

Kategória

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: WIFI pre Teba v Nitrianskej Blatnici

ITMS2014+: 311071V274

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Nitrianska Blatnica, Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Miesto realizácie: Obec Nitrianska Blatnica

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Kolkáreň
  2. Školský klub detí
  3. Verejné hygienické zariadenie
  4. Obecný úrad 
  5. Stredoveká bašta
  6. Materská škola
  7. Kultúrny dom
  8. Hasičská zbrojnica
  9. Dom smútku
  10. Zberný dvor 

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu bola ukončená 13.11.2020. V súčasnosti prebiehajú administratívne úkony k žiadosti o platbu.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk