Preskočiť na obsah

Stavebné úpravy obecnej hasičskej zbrojnice

Zverejnené 21.7.2011.

Kategória

 Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10%
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Typ a názov projektu:

„Stavebné úpravy Obecnej hasičskej zbrojnice v Nitrianskej Blatnici“

Výška poskytnutého príspevku:
243.223,19 €

Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu

Stavebné úpravy obecnej hasičskej zbrojnice v Nitrianskej Blatnici


Kód ITMS                  22140220045
Operačný program    Regionálny operačný program
Spolufinancovaný z  Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR
Prioritná os              4 Regenerácia sídiel
Opatrenie                 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

Ciele Projektu

Cieľ projektu          
Nadstavbou, prístavbou budovy, obstaraním IKT a interiérového vybavenia dosiahnuť vytvorenie stálej služby požiarnej ochrany.


Špecifický cieľ projektu     

1 Zvýšenie úrovne služieb požiarnej ochrany stavebnými úpravami objektu pre vytvorenie stálej služby, zníženie energetickej náročnosti budovy. SO-01-A1, SO-03-A4.


Špecifický cieľ projektu     

2 Vytvorenie podmienok pre pracovníkov stálej služby s využitím IKT a obstaraním interiérového vybavenia s možnosťou vzdelávania a preškoľovania. SO-01-A2
 

Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity   Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Rekonštrukcia a nadstavba OHZ/HaZZ interiérové a IKT vybavenie  03/2010 01/2011
Podporné aktivity
B Projektové a inžinierske práce 12/2008  01/2011
C Proces verejného obstarávania   08/200911/2009
D Externý manažment projektov 12/200804/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu 04/2011

30. apríl 2011 sa zapíše medzi ďalšie významné dni v 84. ročnej histórii Dobrovoľného hasičského zboru v Nitrianskej Blatnici. Práve na tento deň pripadol termín odovzdávania zrekonštruovanej Obecnej hasičskej zbrojnice nášmu DHZ. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Michal Toman. V úvode privítal prednostu Obvodného úradu v Topoľčanoch Ing. Karola Zaťku, starostov obcí Mikroregiónu pod Marhátom, správcu farnosti dp. Petra Štálnika, riaditeľa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch plk. Mgr. Ľubomíra Geru, a ďalších hostí, ako aj zúčastnených občanov, najmä však príslušníkov Obecného hasičského zboru. Vo svojom prejave starosta zdôraznil: „Zo životnej praxe vieme, že neraz veľké hodnoty vytvorené ľudskou prácou boli zničené požiarmi a niekedy i z dôvodu nevyhovujúceho hasičského zariadenia a techniky. A boli sme i svedkami toho, že vďaka obetavosti a pohotovosti našich hasičov boli zachránené majetky jednotlivcov i spoločnosti a neraz i to najcennejšie – ľudské životy. Práve preto si nesmierne vážime skutočnosť, že naša obec bola ministerstvom vnútra a vládou SR zaradená do zoznamu „Plošné rozmiestnenie hasičských staníc Hasičského a záchranného zboru a hasičských zbrojníc obecných hasičských zborov na území Slovenskej republiky – sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“ i Programu obnovy hasičskej techniky dobrovoľných hasičských zborov. Následne sa mohla úspešne uchádzať o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu na komplexnú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Výsledkom projektu je moderná budova hasičskej služby, v ktorej sa nachádzajú okrem iného garáže hasičskej techniky, sklady PHM a MTZ, sušiareň hadíc, kancelárie, preventívno – výchovné a školiace miestnosti a šatne so sociálnymi zariadeniami. V rámci projektu sa obstarali aj informačné a komunikačné technológie a interiérové vybavenie, ktoré spoločne s novým zásahovým hasičským vozidlom pomôžu zvýšiť bezpečnosť obyvateľov našej obce a kvalitu poskytovanej požiarnej ochrany.
Starosta poďakoval v mene občanov, obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici riadiacemu orgánu pre regionálny operačný program za poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu budovy obecnej hasičskej zbrojnice. Poďakoval i projektantom architektonického ateliéru K2 Nitra za spracovanie projektovej dokumentácie a pracovníkom stavebnej firmy Megaspol, s. r. o. Nitra, ktorí napriek celoročným nepriaznivým poveternostným podmienkam stavbu realizovali včas a v požadovanej kvalite.
Po príhovoroch hostí posvätil novú budovu dp. Peter Štálnik v súlade s tradičným hasičským heslom:
„ Bohu pre slávu, človeku pre úžitok.“

Obecná hasičská zbrojnica