Preskočiť na obsah

Revitalizácia centrálnej zóny obce Nitrianska Blatnica

Zverejnené 24.8.2011.

Kategória

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10%
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Typ a názov projektu:

„Revitalizácia centrálnej zóny obce Nitrianska Blatnica“

Výška poskytnutého príspevku:
433 477,16 €

Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu          Revitalizácia centrálnej zóny obce Nitrianska Blatnica
Kód ITMS                   22140120461
Operačný program     Regionálny operačný program
Spolufinancovaný z   Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR
Prioritná os               4 Regenerácia sídiel
Opatrenie               4.1 Regenerácia sídiel

Časový rámec realizácie Projektu

                                                       Začiatok realizácie     Ukončenie realizácie

Názov aktivity                               aktivity (MM/RRRR)   aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev

sídla                                                             06/2011                        05/2012
Podporné aktivity
B Projektové a inžinierske práce                        09/2010                       08/2011
C Proces verejného obstarávania                       03/2010                       09/2010
D Externý manažment projektov                        04/2010                      10/2012

Ukončenie realizácie aktivít Projektu                                                     10/2012

Verejné priestranstvá – námestia a centrá obcí, parčíky a trhoviská, nábrežia aj priestranstvá medzi obytnými domami – sú dôležitou súčasťou každodenného života a hoci akoby nepatrili nikomu, patria vlastne všetkým. Vytvárajú prvý pocit z obce, a zároveň sú pre obyvateľov tým, čo robí ich obec takú známu. Ponúkajú miesto na náhodné aj zámerné stretnutia, rozhovory, možnosť získavania informácií od susedov aj iných obyvateľov a návštevníkov obce. Pre život miestnej komunity sú centrom diania a pohybu.
V prípade, ak sú obľúbené verejné miesta zanedbané, miestna komunita stráca časť priestoru na komunikáciu a vytváranie či udržiavanie vzťahov. Porovnateľne dôležitá, ako fyzická obnova a zmena na opotrebovaných verejných priestoroch, je preto neviditeľná zmena v miestnych komunitách, ktorá sa môže udiať spoločne s príbehom obnovy obľúbeného parčíka či verejného priestranstva.
Ciel’om úspešného projektu „Revitalizácia centrálnej zóny v obci Nitrianska Blatnica“ je v týchto súvislostiach posilnenie miestnej komunity prostredníctvom spoločnej obnovy obľúbených verejných priestorov.
Oprávneným miestom realizácie projektu sú centrálne verejné priestranstvá, ktoré je možné identifikovať ako centrá aktivít v mestách a obciach. Miesto realizácie projektu má v rámci príslušného sídla význam z hľadiska posilňovania jeho konkurencieschopnosti ako celku a zvyšovania atraktivity pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce. Oprávnené miesto realizácie projektu musí spĺňať podmienku, že jeho súčasťou je verejné priestranstvo určené na zhromažďovanie obyvateľov a prítomnosť občianskej vybavenosti (občianskou vybavenosťou sa v tomto prípade rozumejú prevádzky obchodu a služieb). Oprávnenými oblasťami teda nie sú okrajové zóny a oblasti miest a obcí.
Realizačný projekt kolektívu projektantov na čele s Ing. arch. Rastislavom Kočajdom je dotvorením komunikačného systému projektu Ing. Streďanského a na úrovni 21. storočia rieši urbanistické prepojenie dvoch centrálnych častí obce – námestia s parkom.
Námestie vzniklo ako priestor okolo „hradskej“, bez nejakej architektonickej koncepcie. V urbanistickom riešení autori prezentujú potrebu veľkorysejšieho zásahu v hlbšom prepojení na priľahlé verejné priestranstvá centra. Blatnické centrum sa už od šesťdesiatych rokov minulého storočia pretvára na typické obecné centrum. Niektoré jeho časti ako ulica do parku, priestor pred kostolom (socha sv. Jána Nepomuckého) ešte tento prerod neabsolvovali. Podobne tento prerod čaká aj verejné priestranstvá pred obecným úradom, hasičskou zbrojnicou (poštou)a obe autobusové zástavky. Projekt predpokladá vytvorenie dynamických, spoločenských a oddychových priestorov, plných atraktivít a informácií, dostatočne reprezentačných a často využívaných na najrôznejšie aktivity. Nejde o alternatívu parkovú, ale skôr o zhromažďovacie polyfunkčné priestory.
Ústredným bodom námestia je Pamätník padlým v I. a II. svetovej vojne a verejné priestranstvo pred kultúrnym domom ako hlavné spoločensko-reprezentatívne priestory. Tu by mal byť po vykonanej obnove ústredný obecný priestor, spĺňajúci požiadavky na reprezentáciu, zhromažďovanie, ale aj príjemný každodenný pobyt.