Preskočiť na obsah

Reštaurovanie Rotundy sv. Juraja2011

Zverejnené 20.4.2012.

Kategória

Reštaurátorské práce na Rotunde sv. Juraja v roku 2011

  Koncom júla znova nastal pracovný ruch okolo Rotundy sv. Juraja – lešenie okolo kostolíka pútalo pozornosť návštevníkov našich lesov, turistov i hubárov.
V roku 2011 získala obec dotáciu z grantového programu Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ vo výške 20.000 .- € na reštaurovanie interiéru a 7.500,- € na výskum fasády.
      Reštaurátorský tím pod vedením akad. maliara J. Doricu v tomto roku  začal výskumom fasády rotundy, ktorého cieľom bolo overenie, resp. zmapovanie jej stavebných fáz, rekonštrukcií a prístavieb od najstarších čias po súčasnosť. Zároveň s výskumom pokračovala už druhá etapa obnovy vnútorných priestorov kostolíka. Celoplošný odkryv priniesol nové nálezy, ktoré významne zmenili predpokladané datovanie vzniku rotundy.
       Najdôležitejším nálezom je objav okna. Je nespochybniteľne pôvodným oknom najstaršej stavebnej hmoty rotundy. Stavebne i tvarovo sa nejedná o typ románskeho okna. Nachádza sa približne v horizontálnom strede pôvodného múru  v juhozápadnej časti lode rotundy.  Tým, že pri obnove rotundy v 16. storočí bolo okno zamurované,  zachovalo sa zakonzervované v nezmenenej podobe a materiálovej skladbe.   Dôležitosť nálezu okna presahuje význam objaveného dokladu stavebného vývoja Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici len v rámci tejto stavby. Okno rozsahom svojho zachovania je novým prameňom  informácií z najstaršej fázy existencie rotundy i v širšom kontexte vývoja sakrálnej architektúry na Slovensku.
     Súčasná úroveň poznania s nálezom okna  nás oprávňuje spresniť výsledky archeologického výskumu a vyjadriť názor, že aj zachované kamenné múry rotundy  vznikli  už v predrománskom období.
Dňa 10. augusta 2011 sa na podnet p. Doricu uskutočnilo stretnutie odborníkov, starostu obce, správcu farnosti a zástupcov OZ Rotunda Jurko. Doterajší priebeh a ďalší plánovaný postup reštaurátorských prác hodnotila generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR  PhDr. K. Kosová, členka odborno-metodickej komisie PÚ SR Mgr. E. Ševčíková, riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Nitra Ing. A. Valeková a ďalší.
       O pár dní neskôr zavítal na pozvanie nášho pána starostu k rotunde aj minister kultúry SR D. Krajcer, ktorý si sem neplánovane „odskočil“ po pracovnom stretnutí na archeologickom nálezisku Bojná -Valy.