Preskočiť na obsah

Reštaurovanie Rotundy sv. Juraja Rok 2013

Zverejnené 14.1.2014.

Kategória

Zoznam realizovaných reštaurátorských prác na Rotunde s. Juraja pri Nitrianskej Blatnici v roku 2013

EXTERIÉR:
Práce v tejto etape reštaurovania Rotundy sv. Juraja boli zamerané na analogickú rekonštrukciu fasády barokovej výzdoby veže podľa nálezov zachovaných fragmentov omietok a štukových a maliarskych detailov z predchádzajúceho reštaurátorského výskumu fasády v roku 2011.
1. Odstránenie sekundárnych vápenno-cementových omietok z fasády stien rotundy a prístavby barokovej veže a pustovne v celom rozsahu. V rámci čistiacich prác boli zistené nové nálezové situácie na laterne barokovej veže (nález pôvodných okenných otvorov), ktoré umožnili s istotou datovať všetky zásadné mladšie opravy a zmeny barokovej úpravy veže a zaklenutia rotundy, vrátane presbytéria do obdobia 19. storočia.
Práce, počas celoplošného odkryvu,ešte viac spresnili tvarové a farebné riešenie výzdoby
barokovej prestavby na fasáde veže a lodi a presbytériu rotundy a jej celkový stavebno-
historický vývoj.
2. V soklovej časti veže bol prehodnotený a v celom rozsahu odstránený nefunkčný sanačný zásah proti vzlínavosti vlhkosti z roku 2002. Nahradený bol novým sanačným systémom.
3. Bola realizovaná konsolidácia a konzervovanie objavených fragmentov originálu barokovej výzdoby – murív, omietok a náterov.
4. Vykonaná bola rekonštrukcia omietok a takmer úplná rekonštrukcia barokového tvaroslovia plastickej architektonickej a štukovej výzdoby stien na veži (pilastre, profilované rímsy). Tieto práce, pre už nevyhovujúce poveternostné podmienky, boli z technologických dôvodov neukončené. V okenných zvukových otvoroch veže boli v zmysle metodických pokynov KPÚ Nitra osadené ochranné sklá. V minulosti ukradnuté okenné plechové parapety boli nahradené novými.
5. Reštaurovanie laterny veže bolo realizované úplne. Laterna bola nanovo omietnutá, a analogicky podľa nálezov farebne upravená. Drevená konštrukcia strechy laterny bola konzervovaná (kotviaci a zároveň nosný dubový trám strechy). V objavených okenných otvoroch laterny boli osadené ochranné sklá proti dažďu, okenné parapety boli ochránené olovnatým plechom.Pôvodná nika zaslepeného východného okna bola zabezpečená proti zahniezdeniu vtákov. Okraje stien laterny v styku s helmicou veže boli z dôvodu možného zatekania a odmŕzania nanovo oplechované.

INTERIÉR:
Práce boli realizované v zmysle metodických pokynov KPÚ Nitra.
Boli sústredené na odstránenie nevhodnej dlažby zo šamotových tehál a jej podkladového betónu. Následne bola vykonaná realizácia novej kamennej dlažby tvarom a kladením podľa fotografickej dokumentácie z archeologického výskumu podlahy z rokov 1974 – 1980 od prof. Alexandra Ruttkaya. Podľa nových nálezov a zistení počas reštaurovania interiéru z rokov 2010 – 2012 a zistení po odstránení šamotovej podlahy v r. 2013 bola úroveň novej podlahy položená na úroveň pôvodnej barokovej kamennej podlahy. Výmena novej kamennej dlažby bola realizovaná s finančnou podporou Nadácie VÚB.
Po okrajoch v podlahe boli v spolupráci s občianskym združením Rotunda Jurko osadené zdroje svetla osvetľujúce povrch najstarších stien rotundy.
Vedúci reštaurátor zabezpečil reštaurovanie textilnej časti a sám zreštauroval drevené súčasti pôvodného barokového ozdobného závesného lana pravdepodobne nesúceho osvetlenie interiéru rotundy v minulosti.

Akad. maliar Jozef Dorica, vedúci reštaurátor