Preskočiť na obsah

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Nitrianska Blatnica

Zverejnené 27.5.2010.

Kategória

     Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Republiky
                                                 www.hospodarstvo.gov.sk

Odkaz na internetovú stránku operačného programu:  http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast–zakladne-dokumenty–6349/128034s

Významnou investíciou, ktorá sa realizovala v obci Nitrianska Blatnica v roku 2010 na základe úspešnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Ministerstva hospodárstva SR „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“, bola rekonštrukcia elektroinštalácie osvetľovacej sústavy (verejného osvetlenia) v intraviláne obce Nitrianska Blatnica a parciálne v parku a na cintoríne. Zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti osvetľovacej sústavy obce, ako jej prevádzkovateľovi, stanovuje Zákon o Obecnom zriadení (č. 369/1990 Z.z., §4, odsek 3f).
Nakoľko technický stav verejného osvetlenia obce Nitrianska Blatnica bol havarijný, najmä v oblasti vedenia, rozvodov, rozvádzačov a v parku, kde z pôvodne umiestneného verejného osvetlenia zostali vplyvom opotrebovania a vandalizmu len torzá svetelných bodov. Rozsah činností potrebných na zabezpečenie trvalej funkčnosti a energetickej efektívnosti je nad rámec bežnej údržby. Dôležitým faktorom zvýrazňujúcim potrebu rekonštrukcie osvetľovacej sústavy bola predovšetkým generačná zastaranosť jej jednotlivých komponentov, ktoré sú morálne opotrebované s prekonanou dobou životnosti. Väčšina inštalovaných svietidiel v obci vyhovuje súčasným potrebám obce, kladeným na verejné osvetlenie, pričom sa využívajú najmä 70 W svietidlá. Problémom obce bolo, že svietidlá neboli prepojené moderným systémom regulácie intenzity osvetlenia a zničené verejné osvetlenie v parku neplnilo základné úlohy verejného osvetlenia, ani estetické požiadavky kladené na urbanizované územie obce. Potreba komplexnej výmeny svietidiel vychádzala zo zámeru obce znižovať prevádzkové náklady osvetľovacej sústavy (znižovanie nákladov na spotrebu elektrickej energie, znižovanie nákladov spojených s bežnou údržbou sústavy verejného osvetlenia).

Princíp fungovania regulátora svetelnej intenzity zobrazuje nasledovná grafická schéma:

1. Všeobecné informácie o Projekte  

Názov Projektu – Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nitrianska Blatnica
Kód ITMS -25120220018
Operačný program – OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
Spolufinancovaný z   ERDF
Prioritná os – Prioritná os 2 – Energetika
Opatrenie – 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Prioritná téma – Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)

Forma financovania – Nenávratná dotácia

Výška poskytnutého príspevku – 236 607,44 €


Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou 100,00
Hospodárska činnosť – 

Podiel hos. činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)           Územná oblasť
Verejná správa                         100,00                                   Nitriansky kraj

2. Miesto realizácie Projektu 

NUTS II    NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III   Nitriansky kraj
Okres       Topoľčany
Obec        Nitrianska Blatnica
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Nitrianska Blatnica
Obecný úrad č. 6
956 05 Nitrianska Blatnica

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu –  Zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti a racionalizácia energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia obce Nitrianska Blatnica
Špecifický cieľ projektu  – 1  Zabezpečenie racionálneho využívania zdrojov elektrickej energie
Špecifický cieľ projektu  – 2  Zefektívnenie verejného osvetlenia v parku, ktoré zabezpečí vstup ku komplexnej revitalizácii územia parku
Špecifický cieľ projektu  – 3  Zníženie prevádzkových nákladov pri zabezpečovaní funkcie verejného osvetlenia z verejných zdrojov
Špecifický cieľ projektu  – 4  Zvýšenie bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti sústavy verejného osvetlenia

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ Názov indikátora Merná jednotka Východisková hodnota Rok Plánovaná hodnota  Rok

Výsledok  Počet vymenených svietidiel

                                        počet                      0,00       2010       53,00           2010
Dopad      Úspora energie

                                         GJ/rok                    0,00       2010      171,35          2015

5. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivityZačiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)  Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)
Rekonštrukcia verejného osvetlenia07/2010 04/2011
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v parku07/201004/2011
Výmena vedenia07/201004/2011
Podporné aktivity
Riadenie projektu07/2010  04/2011
Publicita a informovanosť  07/2010   04/2011

6. Rozpočet projektu

 Oprávnené výdavky(v€)   Neoprávnené výdavky(v€)     Celkové výdavky projektu (v €)

Skupina výdavkov – 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb – Rekonštrukcia verejného osvetlenia

                      61 005,44                     0,02                                           61 005,46
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb – Rekonštrukcia verejného osvetlenia v parku

                    141 674,95                     0,00                                         141 674,95
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb – Výmena vedenia

                      46 564,01                     0,00                                           46 564,01
CELKOVO     249 244,40                    0,02                                       249 244,42

Rekonštrukcia verejného osvetlenia