Rekonštrukcia parku v Nitrianskej Blatnici

25.7.2011 zverejnil/a nblatnica_admin.

Kategória

 Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10%
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Typ a názov projektu:

„Rekonštrukcia parku v Nitrianskej Blatnici“

Výška poskytnutého príspevku:
521.290,18 €

Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu            Rekonštrukcia parku v Nitrianskej Blatnici
Kód ITMS                     22140120424
Operačný program       Regionálny operačný program
Spolufinancovaný z     Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR
Prioritná os                 4 Regenerácia sídiel
Opatrenie                    4.1 Regenerácia sídiel

Časový rámec realizácie Projektu

                                                    Začiatok realizácie        Ukončenie realizácie

   Názov aktivity                         aktivity (MM/RRRR)      aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev

   sídla                                                        09/2010                          04/2011
   Podporné aktivity
B Projektové a inžinierske práce                     12/2007                          04/2011
C Proces verejného obstarávania                    04/2010                          10/2010
D Externý manažment projektov                    04/2009                          07/2011

Ukončenie realizácie aktivít Projektu                                                      07/2011

Ďalšou z aktivít, v ktorej bola blatnická samospráva úspešná, je projekt revitalizácie historického parku pod názvom „Rekonštrukcia parku v Nitrianskej Blatnici“, financovaný z Regionálneho operačného programu prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. Celkový rozpočet projektu predstavuje čiastku 548 726,51 EUR, obec uhrádza povinné 5 %-né spolufinancovanie. Projekt zahŕňa výsadbu, údržbu a úpravu parkovej zelene, drevín, trávnatých plôch a trvalých porastov, rekonštrukciu existujúcich miestnych komunikácií, rekonštrukciu parkových komunikácií a chodníkov, rekonštrukciu budovy verejných hygienických zariadení (staré futbalové šatne) a úpravu futbalového ihriska a spevnenej plochy pre zhromažďovanie občanov (tzv. tenisplac) s amfiteátrom.
Kaštieľ a park tvoria historický komplex v obci. Súčasný stav areálu je narušený. Z hľadiska prírodného a z pohľadu životného prostredia má parková zeleň s objektom kaštieľa význam krajinotvorného prvku pre obec. Záberom plochy parku pre ihriská, kolkáreň, ZŠ s areálom a odčlenením západnej a južnej časti areálu došlo k totálnemu rozbitiu historického územia. Samotný historický park bol v značne poškodenom stave, veľká časť drevín si vyžiadala ošetrenie alebo odstránenie. Bol potrebný akútny zásah v záujme zachovania historicky cennej dochovanej časti areálu.
Predmetom ochrany je priestorové riešenie areálu známe z mapy pochádzajúcej z r.1904. Z pamiatkového hľadiska je chránený objekt kaštieľa, park rozprestierajúci sa na východ, sever až severozápad od kaštieľa a severozápadná bašta – kaplnka Leonhardiovcov, ako posledný doklad existencie obranného systému kaštieľa nachádzajúceho sa síce v narušenom, ale stále čitateľnom historickom prostredí.
Vedľa telocvične sa nachádza viacúčelové ihrisko (40 x 20 m) s umelým povrchom a osvetlením, vybudované v rámci úspešného projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ na účely rozvoja cestovného ruchu v roku 2009. Spoločne s viacúčelovým ihriskom boli v rámci projektu v západnej časti parku vybudované i tri detské ihriská pre jednotlivé vekové kategórie (od 3 do 15 rokov).
Zrealizovaním aktivít projektu sa vytvoril ucelený priestor v širšom centre obce, ktorý prispeje k jej zatraktívneniu a zvýšeniu konkurencieschopnosti. Rekonštrukciou jednotlivých objektov v parku vzniklo centrálne verejné priestranstvo, ktoré bude slúžiť predovšetkým ako miesto oddychu a relaxu. Rekonštrukciou hlavnej prístupovej komunikácie do parku sa dotvoril historický nádych parku, nakoľko jej povrch tvorí kamenná dlažba. V severnej časti sa zrealizovala komunikácia zo zámkovej dlažby a novým vjazdom sa napojila na existujúcu miestnu komunikáciu. Zvýšila sa aj bezpečnosť detí počas hier na existujúcich detských ihriskách. V okolí kolkárne vznikli úpravou spevnenej plochy štyri parkovacie miesta. Ďalšie spevnené plochy boli upravené pred existujúcimi školskými budovami. Rekonštrukciou plochy pre stretávanie občanov a amfiteátra sa vytvorilo miesto pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v parku. Na budove verejného hygienického zariadenia (staré futbalové šatne) sa zrekonštruovali vonkajšie i vnútorné priestory. ,,Park bude krajší, bezpečnejší, aby sa ľudia nebáli tadiaľ prejsť ani za tmy. Jednoducho, bude to park pre ľudí. A to je naším cieľom.“
Z pohľadu bezpečnosti pribudnú kamery napojené na obvodné oddelenie polície a nové osvetlenie popri všetkých chodníkoch. Estetickej úprave určite pomôže nový mobiliár – lavičky, odpadkové koše či iné prvky drobnej architektúry. Pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu počas realizácie projektu vykonáva Krajský pamiatkový úrad v Nitre.

PLOŠNÉ A KAPACITNÉ BILANCIE

športové plochy: 2044,5 m2
detské ihriská:      440,0 m2
celkový počet pôvodných stromov:776,0 ks
celkový počet pôvodných krov – solitéry:5,0 ks
celkový počet pôvodných krov: 474,0 m2
počet stromov na výrub v 1 a 2 etape: 197,0 ks
počet novovysadených stromov:  222,0 ks
nové výsadby kríkov:    830,0 m2
plocha podrastových trvalkových záhonov:1088,0 m2
plocha parkového trávnika:32 925 m2
lavičky:          44,0 ks
kôš na odpadky:   11,0 ks
kôš pre psie exkrementy:3,0 ks

Rekonštrukcia parku v Nitrianskej Blatnici

– výstavba športovo–rekreačných zariadení (detské a športové ihriská)

pre účely rozvoja cestovného ruchu

Tento projekt bol zrealizovaný
s podporou

EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov operačného programu  

SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM PRIEMYSEL A SLUŽBY


názov priority                          ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU
názov opatrenia                      PODPORA BUDOVANIA A REKONŠTRUKCIE INFRAŠTRUKTÚRY CESTOVNÉHO RUCHU

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

Začiatok realizácie projektu (dd.mm.rrrr)      13.11.2008
Dĺžka realizácie projektu (počet mesiacov)                    7
Ukončenie projektu (dd.mm.rrrr)                29.05.2009

Realizácia projektu má dopad predovšetkým na rozvoj cestovného ruchu v obci Nitrianska Blatnica prostredníctvom osadenia detských ihrísk v atraktívnom prostredí parkovej zelene. Vybudovaním viacúčelového ihriska vzrastie zároveň potenciál obce ako strediska športového a cestovného ruchu. Zvýši sa počet návštevníkov historického parku z blízkeho okolia a regiónu, ale i z iných miest Slovenska. Projekt bude mať priaznivý dopad na rozvoj a zlepšenie spolupráce medzi obcami. Prínosom bude vytvorenie partnerskej spolupráce na úrovni mikroregiónov. Cenným prínosom projektu je priaznivý dopad na životné prostredie vybudovaním cyklotrás a chodníkov pre pešiu turistiku. Obec sa stane atraktívnou oblasťou pre investície podnikateľov do cestovného ruchu, čím sa naďalej bude zvyšovať jej atraktívnosť a konkurencieschopnosť.