Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Nitrianska Blatnica.

Wifi pre Teba

Oznámenie o realizácii projektu Názov projektu: WIFI pre Teba v Nitrianskej Blatnici ITMS2014+: 311071V274 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN Prijímateľ: Obec Nitrianska Blatnica, Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica Miesto realizácie: Obec Nitrianska Blatnica Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 € Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva… Čítať viac

Zvýšenie kapacity budovy MŠ

Zvýšenie kapacity budovy MŠ v Nitrianskej Blatnici“ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán IROP schválilo žiadosť obce Nitrianska Blatnica  o nenávratný finančný príspevok a naša obec získala dotáciu na projekt „Zvýšenie kapacity budovy MŠ v Nitrianskej Blatnici“ vo výške 165 929,62 €. Celkový rozpočet tejto stavby je 174 662,76 €, rozdiel 8 733,14 € dofinancuje miestna samospráva z vlastných zdrojov. Výška oprávnených… Čítať viac

Reštaurovanie Rotundy sv. Juraja Rok 2014

O Rotunde sv. Juraja trochu inak Už šiesty rok sa obyvatelia Nitrianskej Blatnice, školská mládež a turisti prichádzajú pozrieť priamo na Rotundu sv. Juraja ako pokračujú zmeny na „Jurkovi“ a čo nové zas reštaurátori na tejto pamiatke zistili. O objavoch, nových zisteniach podávajú reštaurátori informácie aj laickej a odbornej verejnosti na Slovensku prostredníctvom médií – rozhlasu, televízie, tlače a prednášok na… Čítať viac

Reštaurovanie Rotundy sv. Juraja Rok 2013

Zoznam realizovaných reštaurátorských prác na Rotunde s. Juraja pri Nitrianskej Blatnici v roku 2013 EXTERIÉR:Práce v tejto etape reštaurovania Rotundy sv. Juraja boli zamerané na analogickú rekonštrukciu fasády barokovej výzdoby veže podľa nálezov zachovaných fragmentov omietok a štukových a maliarskych detailov z predchádzajúceho reštaurátorského výskumu fasády v roku 2011.1. Odstránenie sekundárnych vápenno-cementových omietok z fasády… Čítať viac

Reštaurovanie Rotundy sv. Juraja2011

Reštaurátorské práce na Rotunde sv. Juraja v roku 2011   Koncom júla znova nastal pracovný ruch okolo Rotundy sv. Juraja – lešenie okolo kostolíka pútalo pozornosť návštevníkov našich lesov, turistov i hubárov.V roku 2011 získala obec dotáciu z grantového programu Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ vo výške 20.000 .- € na reštaurovanie interiéru… Čítať viac

Revitalizácia centrálnej zóny obce Nitrianska Blatnica

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10%zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Európsky fond regionálneho rozvoja„Investícia do vašej budúcnosti“ Typ a názov projektu: „Revitalizácia centrálnej zóny obce Nitrianska Blatnica“ Výška poskytnutého príspevku:433 477,16 € Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SRRiadiaci orgán pre Regionálny operačný programwww.ropka.sk Všeobecné… Čítať viac

Rekonštrukcia parku v Nitrianskej Blatnici

 Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10%zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Európsky fond regionálneho rozvoja„Investícia do vašej budúcnosti“ Typ a názov projektu: „Rekonštrukcia parku v Nitrianskej Blatnici“ Výška poskytnutého príspevku:521.290,18 € Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SRRiadiaci orgán pre Regionálny operačný programwww.ropka.sk Všeobecné informácie o… Čítať viac

Stavebné úpravy obecnej hasičskej zbrojnice

 Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10%zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Európsky fond regionálneho rozvoja„Investícia do vašej budúcnosti“ Typ a názov projektu: „Stavebné úpravy Obecnej hasičskej zbrojnice v Nitrianskej Blatnici“ Výška poskytnutého príspevku:243.223,19 € Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SRRiadiaci orgán pre Regionálny operačný programwww.ropka.sk… Čítať viac

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Nitrianska Blatnica

     Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Republiky                                                 www.hospodarstvo.gov.sk Odkaz na internetovú stránku operačného programu:  http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast–zakladne-dokumenty–6349/128034s Významnou investíciou, ktorá sa realizovala v obci Nitrianska Blatnica v roku 2010 na základe úspešnej žiadosti o nenávratný finančný… Čítať viac