VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. …/202(Návrh)

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianska Blatnica

Zverejnené 16. novembra 2021.
Upravené 23. novembra 2021.