VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. …/202(Návrh)

16.11.2021 zverejnil/a nblatnica_obec.

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianska Blatnica