Informácia – zber konárov

Kategória

Vážení občania, Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici schválilo dňa 04. júna 2021 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o nakladaní s odpadmi.
Obec v ňom od 1.07.2021 určuje spôsoby a miesta na zber BIO odpadov zo záhrad, parku
a cintorína v prípade individuálnej bytovej výstavby a bytových domov nasledovne:

  • domáce kompostovanie, ktoré je možné uskutočňovať akoukoľvek vhodnou formou, napríklad vytvorením kopy (hroble), vybudovaním dreveného zásobníka, zakúpením domáceho kompostéra a pod.
  • na obecnom kompostovisku;
  • mobilný zber prostredníctvom veľkokapacitného kontajnera na zbernom dvore;
  • konáre z orezávania stromov je možné odovzdať od 7. júla 2021 celoročne v určenom čase (streda 17,00 – 19,00 h, sobota 09,00 – 12,00 h.) na Zbernom dvore Nitrianska Blatnica. Je zakázané dovážať do tohto kontajnera iný biologicky rozložiteľný odpad okrem konárov. Taktiež sa zakazuje ponechávať konáre z orezávania stromov a kríkov na verejnom priestranstve mimo vyhláseného zberu a na doterajšom zbernom mieste na zber konárov – na ploche nachádzajúcej sa oproti vodojemu na pozemku CKN parc. č. 1135/4, ktorý je v súkromnom vlastníctve a nachádza sa v ochrannom pásme vodného zdroja. Plocha uvedeného pozemku je monitorovaná záznamovým zariadením na snímanie obrazu a prípadné porušenie zákazu vývozu odpadu bude riešené prostredníctvom Obvodného oddelenia Policajného zboru. Obec vykoná i zvoz konárov 2x ročne a to v jarnom a jesennom období. Konáre je potrebné v čase zvozu narezať na dĺžku max. 1,5 m v prípade potreby aj zviazať a vyložiť pred dom. Individuálne, na vlastné náklady, je možné riešiť odvoz konárov objednaním a pristavením kontajnera z obecného úradu.

Zverejnené 1. júla 2021.
Upravené 15. júla 2021.